BANNER

แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีสมัยพิเศษตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔


 ข่าวต่างประเทศ      08 Mar 2018

  ภาพจาก asean.org 
ในการประชุมรัฐมนตรีสมัยพิเศษตามความตกลง RCEP ครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้มีรัฐมนตรีจาก ๑๖ ประเทศตามความตกลง RCEP เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินการนับแต่การประชุมรัฐมนตรี RCEP เพื่อเตรียมพร้อมสู่การประชุมสุดยอดผู้นำ RCEP ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณสุขฟิลิปปินส์ รวมถึงความคืบหน้าของผลการเจรจารอบที่ ๒๑ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผลการประชุมระหว่างปีที่ต่อเนื่องกันของกลุ่มงานและกลุ่มงานย่อย

รัฐมนตรีได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำเพื่อผลักดันให้เกิดข้อสรุปในปี  ๒๕๖๑ และรัฐมนตรีได้รับรองแผนงานที่นำเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเจรจาการค้าของ RCEP ต่อรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ความตกลง RCEP ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มุ่งเน้นการบูรณาการอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยร่วมกับประเทศคู่เจรจาที่อาเซียนมีความตกลงการค้าเสรีด้วยจำนวน ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แต่ระหว่างประเทศคู่เจรจาด้วยกันเองนั้น ยังไม่มีความตกลงระหว่างกัน เช่น ญี่ปุ่น-เกาหลี จีน-อินเดีย จีน-ญี่ปุ่น อินเดีย-นิวซีแลนด์ เป็นต้น

สามารถดาวน์โหลดแถลงการณ์ร่วมฉบับเต็มได้ที่นี่

แปลและเรียบเรียงจาก http://asean.org/joint-statement-of-the-fourth-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-intersessional-ministerial-meeting/

© 2017 Office of the Council of State.