BANNER

ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ARMAC) ลงนามความตกลงกับราชอาณาจักรกัมพูชา


 ข่าวต่างประเทศ      05 Mar 2018

  


               

                                                                                                               
                                                                                                                                                                                            Source: http://asean.org
                
                              วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ของศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน ในกรุงพนมเปญ ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Mine Action Center: ARMAC) ได้ลงนามความตกลงกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (Agreement between the Government of The Kingdom of Cambodia and The ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ARMAC) ซึ่งลงนามโดยนาย Prak Sokhonn รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia) กับ นาย Michael Tan เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Singapore to Cambodia) และผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับและดูแลศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (Chair of the ASEAN Regional Mine Action Centre (ARMAC) Steering Committee) คนปัจจุบัน โดยมีสมาชิกคณะกรรมการกำกับและดูแลศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม
                              ความตกลงดังกล่าวนี้ เป็นตราสารหลักที่รวบรวมพันธสัญญาหรือข้อผูกมัดของกัมพูชา ในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของศูนย์ทุ่นระเบิดฯ เพื่อการสนับสนุนศูนย์ทุ่นระเบิดฯ โดยความตกลงนี้ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคี ตลอดจน เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จะได้รับจากราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเป็นการเปิดทางให้ศูนย์ทุ่นระเบิดฯ สามารถปฏิบัติหรือดำเนินงานตามพันธหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
                              ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ คือ การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงการการตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม (Explosive Remnants of War: ERW) ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ การอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม ตามที่ได้รับการร้องขอจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจน การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจในการวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม รวมถึง การยกร่างข้อเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการระดมทุน
                              อนึ่ง ในปีแรกของการดำเนินงานนั้น ศูนย์ทุ่นระเบิดฯ จะยังคงทำงานร่วมกับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามและหุ้นส่วนด้านการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรม แผนงาน และโครงการที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ทุ่นระเบิดฯ ด้วยความร่วมมือกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังต้อนรับหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่สนใจการระดมทุนสำหรับกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ทุ่นระเบิดฯ ในขอบเขตที่อาจเป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย
 
 
               แปลและเรียบเรียงจาก: http://asean.org/asean-regional-mine-action-centre-signs-agreement-with-cambodia/
              

© 2017 Office of the Council of State.