BANNER

การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๖


 ข่าวต่างประเทศ      07 Feb 2018

                                                                                           .
                                                                                                                                                                                        http://asean.org

                            คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีท่านเอกอัครราชทูต Barry Desker ผู้แทนของสิงคโปร์เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
                            ในระหว่างช่วงระยะเวลาของการประชุม คณะกรรมาธิการฯ ได้สรุปการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้ยอมรับผลการศึกษาเฉพาะเรื่องของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสตรีผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ[๑] (AICHR Thematic Study on Women in Natural Disasters) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมาธิการฯ แห่งฟิลิปปินส์
                            สำหรับประเด็นเรื่องความร่วมมือข้ามเสา (cross-pillar) หรือข้ามสาขา (cross-sectoral) นั้น ที่ประชุมได้แถลงถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาแผนแม่บทอาเซียนว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนที่สำคัญสำหรับผู้ทุพพลภาพ[๒] (ASEAN Enabling Masterplan on the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities) ในประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กล่าวรายงานผลการหารือข้ามสาขาของคณะกรรมาธิการฯ ว่าด้วยเรื่องตราสารพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children: ACTIP)
                            ในวันที่สองของการประชุม คณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชมเมืองจำลอง “Enabling Village” ของสิงคโปร์ ที่ริเริ่มโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสิงคโปร์ (Singapore’s Ministry of Social and Family Development) และบริษัท SG Enable Ltd.[๓] ซึ่งเมืองจำลองนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามของสิงคโปร์ในการสร้างสังคมที่กลมเกลียว โดยการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ทุพพลภาพเข้าสู่สังคมที่ไม่หยุดพัฒนา ทั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรรัฐและเอกชนหลายแห่ง และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย  นอกเหนือจากนั้น เมืองจำลองดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่พยายามสร้างความสมดุลระหว่างความสำเร็จเชิงพาณิชย์กับความจำเป็นทางสังคมโดยรวม เพื่อพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นว่าผู้ทุพพลภาพสามารถมีชีวิตที่สดใส มีชีวิตชีวา และมีพลัง ซึ่งจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อสังคมได้
                            ในการนี้ ที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับการต้อนรับและการเตรียมความพร้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมในครั้งนี้
                            อนึ่ง การประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในครั้งต่อไปนั้น จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
 
 
 
 
 
                            แปลและเรียบเรียงจาก: http://asean.org/26th-meeting-of-the-aichr/
 
[๑] คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
[๒] คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
[๓] เป็นองค์เอกชนที่ให้บริการและองค์กรให้การสนับสนุนคนพิการ หรือผู้ทุพพลภาพในสิงคโปร์

© 2017 Office of the Council of State.