BANNER

ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      12 Oct 2017

  



ภาพจาก straitstimes.com
 
สิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมร่วมกับคู่ค้าอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นาย Teo Chee Hean รองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ กล่าวว่า “อาเซียนจะกำหนดนโยบายให้รถโดยสารของนักท่องเที่ยวผ่านเขตแดนระหว่างภูมิภาคได้ง่ายขึ้น โดยรัฐมนตรีจากภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศจะร่วมลงนามในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามแดน (Asean Framework Agreement on the Facilitation of Cross-Border Transport of Passengers by Road Vehicles - CBTP) โดยกรอบความตกลงนี้จะช่วยลดข้อกำหนดของการให้บริการรถโดยสารประจำทางข้ามพรมแดนภายในภูมิภาคอาเซียน และจะอำนวยความสะดวกรถโดยสารอีกหลายพันคันให้สามารถเข้าออกและเดินทางผ่านไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้”

นอกจากนี้ นาย Teo Chee Hean ยังกล่าวอีกว่า “เรากำลังส่งสัญญาณบอกประชาคมระหว่างประเทศว่า อาเซียนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเปิดและแบบบูรณาการและจะเปิดเสรีทางการค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์พร้อมให้สัตยาบันพิธีสาร ๑ ของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Asean Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit)

 “ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแผนในอนาคตที่จะสร้างตลาดการบินเดียว (single aviation market) และตลาดการเดินเรือเดียว (single shipping market) ตลาดการบินเดียวจะรวมภาคการบินของอาเซียนทั้งหมดเข้าด้วยกัน และจะเปิดเสรีในการให้บริการด้านการบินและการจัดการการจราจรทางอากาศ แผนการจัดการการจราจรทางอากาศแบบบูรณาการจะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์น่านฟ้าไร้ตะเข็บรอยต่อในภูมิภาคอาเซียน (Seamless ASEAN sky vision) และเพิ่มการจัดการการจราจรทางอากาศให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถสำหรับประเทศสมาชิก ทั้งตลาดการบินเดียวและตลาดการเดินเรือเดียว จะช่วยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ และประชาชนในประเทศอาเซียน สำหรับขั้นตอนต่อไปอาเซียนจะต้องมีการบูรณาการโลจิสติกส์และการปรับปรุงการเข้าถึงตลาด ตัวอย่างเช่น มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับด่านการตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเรือข้ามฝั่งระหว่างประเทศอาเซียนจะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจให้กับบริษัทได้ อาเซียนได้มีความก้าวหน้าในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยอ้างถึงการให้สัตยาบันข้อตกลงเปิดน่านฟ้าเสรีอาเซียน (ASEAN open skies agreement) ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อปีที่ผ่านมาว่าเป็นก้าวที่สำคัญ”

“นอกจากนี้  เรากำลังพยายามสร้างเส้นทางการเดินเรือใหม่ และเพิ่มเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกด้วยการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุนหมิง และโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย มาเลย์เซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย พวกเราคาดว่าการขนส่งจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากการค้าและการท่องเที่ยวได้มีการขยายตัวมากขึ้นโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว”

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.straitstimes.com/singapore/transport/asean-to-oil-land-sea-and-air-movements-between-member-state

© 2017 Office of the Council of State.