BANNER

อาเซียนจับมือกันเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์


 ข่าวต่างประเทศ      09 Jun 2017

  


 
เมืองมะนิลา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐-เจ้าหน้าที่แรงงาน พนักงานตรวจแรงงาน อัยการ และพนักงานสอบสวน จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและการฟ้องคดีค้ามนุษย์ที่แสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน (Regional Workshop on Effective Investigation and Prosecution of Trafficking in Persons – TIPs)” ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้หารือกันถึงมิติของการค้าแรงงานมนุษย์ และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องคดีผู้ค้ามนุษย์ที่บังคับใช้แรงงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้รับความรู้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทจัดหางาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน การประกันสังคม ค่าจ้าง และค่าชดเชยให้แก่เหยื่อของการค้าแรงงาน

อัยการ Brigido J. Dulay รองผู้บริหารของหน่วยงาน Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและจัดหางานของฟิลิปปินส์ ได้กล่าวว่า “การค้ามนุษย์ไม่ใช่ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วย ประเทศสมาชิกจำเป็นต้องทุ่มเทเวลา ทรัพยากรและเงินเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ในการจับกุมจะต้องพยายามอย่างสม่ำเสมอเพื่อลงโทษการค้ามนุษย์และดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้น การเสริมสร้างความสามารถอย่างต่อเนื่อง การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล และการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายการค้ามนุษย์ตระหนักได้นั้น เป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป”

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นกิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียนเพื่อให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน (ASEAN Committee to Implement the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยกิจกรรมนี้มีลักษณะเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

กระทรวงแรงงานและจัดหางานของฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Inter-Agency Council Against Trafficking ของฟิลิปปินส์ โครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Person: AAPTIP) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization - ILO) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

© 2017 Office of the Council of State.