BANNER

โครงการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ Ministry of Government Legislation (MOLEG) และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้งานร่างกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัล


 กิจกรรม      08 Sep 2016

  


โครงการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ Ministry of Government Legislation (MOLEG) และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้งานร่างกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัล  


 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานกลางด้านการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับ Ministry of Government Legislation (MOLEG) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่างกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีการจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำนักงานฯ และ MOLEG จึงได้ร่วมกันยกร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ซึ่งกำหนดรายละเอียดกิจกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร การประชุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศทางกฎหมาย รวมถึงการจัดสัมมนาและศึกษาวิจัยร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ และหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ร่วมกัน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  นอกจากนี้
สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศผู้นำด้านกฎหมายในเรื่องดังกล่าว สำนักงานฯ จึงเห็นสมควรให้มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นทางกฎหมาย องค์ความรู้ และประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โอกาสนี้
ด้วย โดยมีกำหนดการพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ และการประชุมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีผู้เดินทางทั้งหมด ๘ คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วม ๗ คน ประกอบด้วย ๑) นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมการร่างกฎหมายประจำ ๒) นายประวัติ อิ่มสมโภชน์ หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ ๓) นางชื่นสุมน  นิวาทวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง ๔) นางสาวอิงอร  จินตนาเลิศ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ ๕) นางสาวนิศาชล โรจน์สัตตรัตน์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ ๖) นางสาวปิยวรรณ  ซอน นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ และ ๗) นายภควัต  เหมรัชตานันต์ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
สำหรับหน่วยงานที่ทางคณะผู้แทนจะเข้าร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วยหน่วยงาน ๓ แห่ง ดังนี้
๑. Ministry of Government Legislation (MOLEG) เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ MOLEG และการประชุม
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
๒. Judicial Policy Research Institute (PRI) เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล
ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานของ JPRI
๓. Korea Legislation Research Institute (KLRI) เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางไซเบอร์ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยในลำดับต่อไปจะกล่าวถึงสรุปผล

© 2017 Office of the Council of State.