BANNER

ที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนพลัสตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์


 ข่าวต่างประเทศ      08 Sep 2016

  


การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนพลัสเห็นชอบตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนพลัส (ADMM Plus) เมื่อวันนที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศลาว ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอของประเทศฟิลิปปินส์ในการจัดตั้งคณะทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์คณะทำงานดังกล่าวจะทำงานในกรอบความร่วมมือ ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ASMM-Plus)
 
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอจากประเทศฟิลิปปินส์เสนอโดยรัฐมนตรีกลาโหม Voltaire Gazmin ในการประชุมรัฐมนตรีตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประเทศมาเลเซีย และมีการหารืออย่างต่อเนื่องทั้งในการประชุมเจ้าหน้าระดับสูงของกระทรวงกลาโหม (ASEAN Defense Senior Officials Meeting: ADSOM) และในคณะทำงาน ที่ประเทศลาวเมื่อเดือนที่ผ่านมากุมพาพันธ์

การจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จะมีประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการถ่ายทอดความรู้ในทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คณะทำงานผู้เชี่ยวที่จัดตั้งขึ้นจะมีฟิลิปปินส์ประเทศผู้เสนอและประเทศนิวซีแลนด์เป็นประธานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ปัจจุบันการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนพลัส (ADMM-Plus) ประกอบด้วยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ (ADMM-Plus Experts’ Working Groups (EWGs) จำนวน ๖ คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความช่วยเหลือทางมนุษย์ธรรมและความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความช่วยทางด้านมนุษยธรรมในการทำเหมือง
 

© 2017 Office of the Council of State.