BANNER

ฟิลิปปินส์รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      02 Dec 2016

  


จาการ์ตา – หลังการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล ท่าน Latsamy Keomany เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสปป.ลาวประจำอาเซียน ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ให้แก่ท่าน Elizabeth P. Buensuceso เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจำอาเซียนรับหน้าที่ต่อไปในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีท่าน Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นสักขีพยาน โดยนอกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวรอาเซียนแล้ว ฟิลิปปินส์จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2560 ที่จะถึงนี้
ภายใต้การเป็นประธานของ สปป.ลาว คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ได้เน้นการทำงานในด้าน การแปลงแนวทางปฎิบัติตามแผนการประชาคมอาเซียน (ASEAN Blueprints 2025) ของทั้ง 3 ประชาคมเป็นกิจกรรรมและการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียน และการทบทวนองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนสำคัญในการเจรจาเชิงรุกกับคู่ค้าภายนอกอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้มแข็งระหว่างกันอีกด้วย
ท่าน Elizabeth P. Buensuceso เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจำอาเซียน ได้กล่าวในการเข้ารับตำแหน่งถึงการจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ และแนวคิดภายใต้การดำเนินงานของฟิลิปปินส์ ในหัวข้อ “หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการมีส่วนร่วมในโลก” โดยทราบดีว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และแสดงความคาดหวังว่าจะดำเนินงานต่อไป เพื่อสานต่อความสำเร็จที่ประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนท่านอื่น ๆ ได้กระทำมา โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้เป็นปีประวัติศาสตร์ของอาเซียน เนื่องจากอาเซียนจะมีอายุครบ 50 ปี และยังเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์เจรจากับสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป อินเดีย และอาเซียนบวกสามอีกด้วย
เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวชมเชยการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนภายใต้การดูแลของสปป.ลาว และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนในการดำเนินการตามแผนประชาคมอาเซียน (ASEAN Blueprints 2025) แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025) แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ (ASEAN Integration Work Plan III) รวมไปถึงรายงานและข้อเสนอแนะของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียน และการทบทวนองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน ท่านเลขาธิการยัง ได้เน้นถึงความสำคัญของบทบาทของคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนในการดำเนินความสัมพันธ์กับภายนอก และได้ขอให้คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนพัฒนาความสัมพันธ์กับภายนอกให้ดียิ่งขึ้นไปในปีที่จะถึงนี้
 

© 2017 Office of the Council of State.