BANNER

ไฟล์ตารางวิเคราะห์สำหรับหน่วยงาน


 ข่าวในประเทศ      24 May 2017

  


ดาวน์โหลดตารางแจ้งข้อมูลพร้อมคำอธิบายการลงข้อมูล พ.ศ.2560.zip
 
   แผนงานรองรับพันธกรณี หมายถึง แผนงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อรองรับพันธกรณีหรือที่จะต้องมีการออก/แก้ไข/ปรับปรุงเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณี โดย (๑) พันธกรณีดังกล่าวได้กำหนดไว้ในความตกลงที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย (๒) เป็นความตกลงที่ได้ทำ/จะทำขึ้นระหว่างประเทศไทย/รัฐบาลไทย ได้ทำกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ หรือความตกลงที่อาเซียนทำกับประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ (๓) ไม่ว่าความตกลงนั้นจะใช้ชื่ออย่างไร เช่น สนธิสัญญา/อนุสัญญา/กฎบัตร ฯลฯ และ (๔) ไม่ว่าความตกลงนั้นมีผลบังคับใช้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลง/ลงนาม/ให้สัตยาบัน ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามความตกลงภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

© 2017 Office of the Council of State.