BANNER

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗


 กิจกรรม      14 May 2017

  
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ภายใต้การนำของปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗ (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM) ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐โดยการประชุม ASLOM มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านกฎหมายภายใต้กรอบอาเซียน และการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย รวมถึงการวางรากฐานที่มั่นคงในการจัดการประชุมอาเซียนระดับสูงด้านหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในอนาคต ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ประเด็นพิจารณาในเรื่องการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ความตกลงอาเซียนด้านกฎหมาย การพัฒนากฎหมายต้นแบบของอาเซียน และความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น
 

© 2017 Office of the Council of State.