BANNER

อาเซียน ธนาคารโลก และองค์การส่วนภูมิภาคแอฟริการ่วมหารือในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และความมั่นคงทางอาหาร


 ข่าวต่างประเทศ      10 May 2017

  


จาการ์ตา 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – สำนักเลขาธิการอาเซียนทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมWorld Bank South-South Exchange Visit เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมที่จัดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีเจรจาระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนและตัวแทนจากองค์การส่วนภูมิภาคแอฟริกา 4 แห่ง  ได้แก่ ตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern & Southern Africa : COMESA ) ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community : EAC ) หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างรัฐบาล (Inter-Governmental Authority for Development : IGAD) และประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Development Community : SDAC) การหารือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อระบุปัญหา ความท้าทาย รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ เอล ณีโณ่ (El Niño) รวมทั้งการตอบสนองและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร อันจะเป็นการปรับตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้นั่นเอง
          ในการเปิดการประชุม รองเลขาธิการอาเซียน นาย Mochtan ได้หยิบยกประเด็นความเหมือนกันของอาเซียนและแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้มากล่าวถึง รวมทั้งความเป็นมาของอาเซียน รวมทั้งแผนฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ว่าสามารถนำไปเป็นบทเรียนให้แก่แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ได้ ท่าน Mochtan ยังย้ำอีกว่า การที่อาเซียนจะประสบความสำเร็จตามที่วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ได้วางไว้นั้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนไม่เพียงแต่เฉพาะจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่จากทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกภูมิภาคผ่านความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีอีกด้วย
          การประชุมดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่อาเซียนได้หารือร่วมกับหลายองค์การในระดับอนุภูมิภาคจากแอฟริกา ในรูปแบบการอภิปรายแบบคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้ามภูมิภาค เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยระหว่างการประชุม สำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และองค์การในระดับอนุภูมิภาคของแอฟริกาได้แลกเปลี่ยนกรอบแผนงานและความคิดริเริ่มต่างๆ รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการความท้าทายอันเกิดจากความพยายามในการทำงานในประเด็นปัญหาที่ทั้งสองกำลังเผชิญอยู่ ที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น

© 2017 Office of the Council of State.