BANNER

ฟิลิปปินส์ส่งมอบสัตยาบันสารอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์


 ข่าวต่างประเทศ      07 Mar 2017

  


จาการ์ตา - ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประเทศฟิลิปปินส์ได้ส่งมอบสัตยาบันสารอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)) แก่เลขาธิการอาเซียน อนุสัญญานี้
ได้มีการลงนามโดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันหลังจากที่ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันครบทั้ง 6 ประเทศแล้ว
ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นประเทศสมาชิกลำดับที่ 6 ที่ได้ส่งมอบสัตยาบันสารดังกล่าว โดยประเทศที่ได้ให้สัตยาบัน
ทั้ง 5 ประเทศเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้คือ กัมพูชา สิงคโปร์ ไทย เมียนมา และเวียดนาม
นาย Le Luong Minh เลขาธิการสำนักอาเซียนได้แสดงความขอบคุณต่อความทุ่มเทของฟิลิปปินส์
ในฐานะผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้มีการปฎิบัติตามอนุสัญญาฯ และได้กล่าวต่อไปว่า ฟิลลิปปินส์ได้มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
 สืบเนื่องจากที่ท่านเลขาธิการอาเซียนให้สัมภาษณ์ไว้ นาง Elizabeth P. Buensuceso
ผู้แทนถาวรประเทศฟิลิปปินส์ประจำอาเซียนได้กล่าวว่า " การทำให้อนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ มีผลบังคับใช้ได้นั้นเป็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ระหว่างการรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน อีกทั้งฟิลิปปินส์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แสดงบทบาทสำคัญอันทำให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดี "
อนุสัญญานี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนที่ต้องการจะมีมาตรฐาน และวิธีการร่วมกันที่จะนำไปสู่การกำหนดบทลงโทษของการค้ามนุษย์ การสืบสวน สอบสวน รวมทั้งการปฏิบัติดูแลเหยื่อที่เป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ การมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญาดังกล่าวจะตอบสนองความต้องการในระดับภูมิภาคที่จะต่อสู้กับการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือระดับภูมิภาคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและขอบเขตชายแดนที่เปิดมากขึ้น
เมื่อพิจารณาร่วมกับแผนปฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์ (Action lines on trafficking in persons) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025) แล้ว อนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

© 2017 Office of the Council of State.