BANNER

สรุปผลการประชุมด้านกฎหมายและวิชาการกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับหน่วยของประเทศญี่ปุ่น


 กิจกรรม      06 Sep 2016

  


การประชุมด้านกฎหมายและวิชาการกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ มีท่านเลขาธิการฯ เป็นหัวหน้าคณะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๔ คน (นางสาวณัฐภัทร์ฯ นายจิตรพรตฯ นางสาวณัฏฐ์กานต์ฯ และนางวรรธน์มนฯ) ร่วมเดินทาง )โดยเข้าประชุมหารือกับหน่วยงานของญี่ปุ่น จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย

๑. สถาบันบัณฑิตแห่งชาติเพื่อการศึกษาด้านนโยบาย (The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) (สถาบัน GRIPS))
            คณะผู้แทนได้รับการต้อนรับจาก Mr.Takashi  Shiraishi อธิการบดีสถาบัน GRIPS, Professor Masahiro Horei ผู้อำนวยการ Executive Development Center for Global Leadership และเจ้าหน้าที่สถาบัน GRIPS โดยมีพิธีการลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานฯ และ GRIPS ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมหารือกันเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สำหรับบัญทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ
มีสาระสำคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสถาบัน GRIPS ในสาขาและรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ความร่วมมือทางวิชาการ การประชุม แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ จัดฝึกอบรมแก่บุคลากร และอื่นๆ ทั้งนี้ ​บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา ๓ ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ ครั้งละ ๓ ปี นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สำหรับปี ๒๕๕๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

๒. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม (The Office of the International Cooperation Department (ICD) Ministry of Justice)
       คณะผู้แทนได้รับการต้อนรับจาก Mr.Hiroyuki Ito สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (ICD) โดยที่ในการประชุมได้หารือแนวทางการสนับสนุนในการดำเนินโครงการร่วมกันผ่าน JICA และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองโดยมุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมาย และการมีในบทบาทนำด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในมิติด้านต่างประเทศ 

๓. สถาบันเพื่อประเทศกำลังพัฒนา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO))  
       คณะผู้แทนได้รับการต้อนรับจากผู้แทนสถาบันเพื่อประเทศกำลังพัฒนา (IDE-JETRO) ประกอบด้วย Mr. Shinya Imaizumi หัวหน้านักวิจัยอาวุโส, Ms. Maki Aoki-Okabe และ Ms. Junko Shimazoe โดยที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสอง เช่น การจัดประชุมเสวนาทางวิชาการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อหรือประเด็นทางกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ การส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เป็นผู้บรรยายพิเศษหรือเข้าร่วมประชุมที่ IDE-JETRO เป็นผู้จัด ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการจัดสรรทุนวิจัยหรือฝึกอบรมระยะสั้นด้านกฎหมายหรือในสาขาอื่นให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายตามที่ได้หารือกันเป็นไปอย่างใกล้ชิดและบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นด้วย

© 2017 Office of the Council of State.