BANNER

เกษตรแม่นยำ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน


 บทความวิชาการ      25 Mar 2024

  นโยบายด้านการเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในบทความนี้จะขอเรียกโดยย่อว่า ประเทศจีน มีการพัฒนามาอย่างยาวนานนับแต่การก่อตั้งประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยนโยบายของประเทศในช่วงเริ่มแรกมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนประชากรในประเทศ และพัฒนามาสู่การสร้าง ความปลอดภัยด้านอาหาร (food safety) การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร การสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศควบคู่กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความมฉบับเต็มได้ที่ เกษตรแม่นยำ : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน

© 2017 Office of the Council of State.