BANNER

ซาอุดีอาระเบียเตรียมเปิดร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศในรอบ ๗๐ ปี หลังจากมีกฎหมายห้ามการบริโภคแอลกอฮอล์มาอย่างช้านาน


 ข่าวต่างประเทศ      02 Feb 2024

  


                    ซาอุดีอาระเบียเตรียมเปิดร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์ใจกลางกรุงแห่งแรกของประเทศในรอบ ๗๐ ปี ตามแนวคิดของเจ้าชาย Mohammed bin Salman จากกฎหมายเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๒ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ซึ่งห้ามการบริโภคแอลกอฮอล์รวมถึงการเปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแผ่นดินซาอุดีอาระเบียอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเหตุสะเทือนขวัญที่เจ้าชาย Mishari bin Abdulaziz Al-Saud โอรสของกษัตริย์ Abdulaziz ยิงนาย Cyril Ousman นักการทูตอังกฤษเสียชีวิตขณะมีพระอาการเมาจากการเสวยเหล้า นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นการขัดต่อข้อปฏิบัติของศาสนาที่เข้มงวดของประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยซาอุดีอาระเบียมีการนำหลักการทางศาสนามาผนวกเข้ากับกฎหมายของประเทศเพื่อให้ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
                    เจ้าชาย Mohammed bin Salman มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียมีแนวคิดที่ต้องการเปิดประเทศซาอุดีอาระเบียที่แต่เดิมเป็นประเทศที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ ซึ่งร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์ดังกล่าวจะเปิดที่บริเวณเขตที่พักอาศัยสำหรับทูตต่างประเทศหรือย่านการทูต ใจกลางกรุงริยาด (Riyadh) เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศตามนโยบาย “Vision 2030”
                    อย่างไรก็ตาม ร้านดังกล่าวมีข้อบังคับหลายประการ เช่น จะเปิดให้บริการสำหรับนักการทูตชาวต่างชาติเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ชาวมุสลิมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงผู้บริโภคต้องปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
                    ตัวอย่างกฎต่าง ๆ ที่บังคับสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน
แอปพลิเคชันและได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อรับรหัสการใช้บริการจากกระทรวงการต่างประเทศ ไม่อนุญาต
ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๑ ปีเข้าร้าน และต้องแต่งกายให้เหมาะสมตลอดเวลาที่อยู่ในร้าน ห้ามส่งตัวแทน เช่น คนขับรถ มาซื้อแทน เป็นต้น

                    โดยผู้มาเข้าใช้บริการจะถูกจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์โดยจะคิดเป็นคะแนน ซึ่งห้ามดื่มเกิน ๒๔๐ คะแนนต่อเดือน การคิดคะแนนจะแบ่งเป็นสุราหนึ่งลิตรมีค่า ๖ คะแนน ไวน์หนึ่งลิตรมีค่า
๓ คะแนน และเบียร์หนึ่งลิตรมีค่า ๑ คะแนน โดยเป็นที่คาดหมายว่าร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์ดังกล่าว
จะเปิดทำการประมาณช่วงวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

                    นอกจากนี้ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังชาวต่างชาติโดยทั่วไปที่ไม่มีสิทธิพิเศษทางการทูต ซึ่งชาวต่างชาติที่มิใช่นักการทูตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับบริการจากร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข่าวประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68085190
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-prepares-open-first-alcohol-store-diplomats-2024-01-24/
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.