BANNER

สิงคโปร์เตรียมประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฉบับใหม่ให้อำนาจควบคุมเนื้อหาในอินเตอร์เน็ต


 ข่าวต่างประเทศ      21 Feb 2017

  


กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฉบับใหม่ของสิงคโปร์ให้อำนาจรัฐบาลเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานที่ดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจในบางสาขา และยังให้อำนาจรัฐบาลสิงคโปร์ในการควบคุมหรือยับยั้งการโจมตีประเทศทางไซเบอร์ด้วย

นาย Yaacob Ibrahim รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ ได้ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายจะมีผลทำให้รัฐบาลสิงคโปร์มีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาของภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่เป็นบริการออนไลน์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดช่วงอายุของคนดูให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งสิงคโปร์ (Infocom Media Development Authority) ได้ประกาศแก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกระจายเสียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักแก่สาธารณชนในการใช้อินเตอร์เน็ตและเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จะควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตของบุตรตนเองได้ แต่  กฎระเบียบดังกล่าวบังคับใช้กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กฎระเบียบใหม่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรายใหม่ทราบถึงเครื่องมือที่จะใช้ควบคุมเนื้อหาก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเข้าสู่อินเตอร์เน็ต และบทบัญญัติดังกล่าวจะบังคับใช้กับผู้ใช้บริการเดิมที่ต่ออายุการให้บริการเช่นกัน

ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องถามผู้ใช้บริการรายใหม่หรือผู้ใช้บริการที่ต่ออายุการใช้บริการว่าจะใช้บริการควบคุมเนื้อหาหรือไม่ นอกจากนี้  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องพยายามที่จะให้ผู้ใช้บริการแจ้งว่าจะรับบริการควบคุมเนื้อหาภายใน ๑๔ วัน หลังจากที่ผู้ใช้ยื่นคำขอเพื่อขอรับบริการอินเตอร์เน็ต

กฎดังกล่าวได้นิยามคำว่า “บริการควบคุมเนื้อหา” หมายถึง การป้องกันผู้ใช้บริการไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือสยองขวัญผ่านช่องทางของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือทางผ่านสู่อินเตอร์เน็ตอื่น ๆ

ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องเสนอบริการควบคุมเนื้อหาให้กับผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการร้องขอ นอกจากนี้  ต้องมีบริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงมีขั้นตอนแนะนำการใช้บริการควบคุมเนื้อหาตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องให้บริการควบคุมเนื้อหาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินเพื่อบริหารควบคุมเนื้อหา

แหล่งข่าวhttp://www.out-law.com/en/articles/2017/january/singapore-to-get-new-cybersecurity-law-as-stiffer-regulation-is-also-applied-to-online-content-/

© 2017 Office of the Council of State.