BANNER

อาเซียนเปิดตัวโครงการอำนวยความสะดวกทางการค้า “ASSIST”


 ข่าวต่างประเทศ      18 Oct 2016

  


แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการทำให้อาเซียนรวมกันเป็นตลาดการค้าและการผลิตเดียวกัน การที่อาเซียนมีเป้าหมายดังกล่าวเนื่องมาจากข้อมูลของธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีที่ แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกาศใช้ ดังนั้น เพื่อสานต่อการพัฒนา ความโปร่งใส และการค้าภายในอาเซียน อาเซียนจึงได้ริเริ่มโครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าขึ้นใหม่ ชื่อว่า ASEAN Solutions for Investment, Services and Trade: ASSIST

          ASSIST เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ ๔๘ ที่ประเทศลาว ASSIST เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ประเทศลาว ในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลักดันเพื่อเป็นโครงการที่จะอำนวยความสะดวกในแก้ไขปัญหาด้านการลงทุน การค้าบริการ และการค้า

          ASSIST เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบขึ้นโดยมีลักษณะไม่เป็นการผูกมัดและเป็นกระบวนการปรึกษาหารือที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งที่มีฐานอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ASSIST จะช่วยเป็นกลไกทำให้แผนงานเศรษฐกิจอาเซียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อบังคับให้ประเทศสมาชิกทำตามแผนงานเศรษฐกิจอาเซียน

          ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้น ASSIST จะอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญญาทางการค้าสินค้าเท่านั้น
และในอนาคตจะพัฒนาเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านการค้าบริการและการลงทุน โดยที่โครงการ ASSIST ได้รับการพัฒนาจากความร่วมมือ โครงสนับสนุนการรวมตัวเป็นอาเซียนของสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU Project: ARISE)

© 2017 Office of the Council of State.