BANNER

แนวคิดใหม่ในกฎหมายควบคุมการขายและใช้ดอกไม้ไฟในสกอตแลนด์


 ข่าวต่างประเทศ      08 Nov 2022

  


Lynne Gray และ Lynne Moss ได้พิจารณากฎระเบียบและบทกำหนดโทษตามกฎหมาย the Fireworks and Pyrotechnic Articles (Scotland) Act 2022 (FPA(S)A 2022) ที่ได้ออกใหม่
งานBonfire Night เป็นคืนเฉลิมฉลองของวันที่ ๕ พฤศจิกายนของทุกปีในสหราชอาณาจักร ด้วยการจุดดอกไม้ไฟและกองไฟเพื่อฉลองการจับกุมกลุ่มผู้วางแผนที่จะทำลายอาคารรัฐสภาได้ในปี พ.ศ. ๒๑๔๘ เดิมเป็นการฉลองโดยจุดกองไฟเผาหุ่นจำลองของนาย Guy Fawkes ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้าย แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการจุดกองไฟขนาดใหญ่ และดอกไม้ไฟแทน ช่วงก่อนวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชาชนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ต่างก็ตั้งตาคอยที่จะเข้าร่วมงานและจัดการเตรียมดอกไม้ไฟเพื่อจุดกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว ความนิยมชมชอบเรื่องของดอกไม้ไฟเป็นจุดสำคัญที่กลายมาเป็นที่รวมตัวกันของงานเฉลิมฉลองในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม มีกฎระเบียบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในการขาย และใช้ดอกไม้ไฟในสกอตแลนด์ โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษทางอาญา
ใช่ว่าทุกคนจะชื่นชมตื่นเต้นกับการจุดดอกไม้ไฟ คนบางกลุ่มรู้สึกว่าเป็นการถูกรบกวน รวมถึงคนเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ต้องการเสียงดังจากการจุดดอกไม้ไฟ ในทุก ๆ ปีจะมีรายงานการใช้ดอกไม้ไฟแบบผิดวิธี ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพของอากาศ และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายThe Fireworks Action Plan เสนอโดยรัฐบาลสกอตแลนด์เพื่อทบทวนกฎระเบียบว่าด้วยการขายและใช้ดอกไม้ไฟ โดยต้องการให้มีกฎระเบียบเพื่อป้องกันความปลอดภัยของสาธารณะ และลดภาระที่ต้องรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากดอกไม้ไฟ รายงานการสำรวจ และปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องมีความต้องการที่จะจำกัดสถานที่ที่จะมีการใช้ดอกไม้ไฟในสกอตแลนด์ โดยมีข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอันตราย และการรบกวนจากการใช้ดอกไม้ไฟ
ปัจจุบัน กฎระเบียบในการขายและใช้ดอกไม้ไฟอยู่ภายใต้ the Fireworks (Scotland) Regulations 2002, SSI 2004/393 โดยมีผลใช้บังคับโดยตรงต่อ ภาคการค้าปลีก รวมถึงผู้ขาย และผู้ผลิตดอกไม้ไฟ โดยมีข้อจำกัดในการขายและใช้ดอกไม้ไฟ ประกอบด้วย
  • ช่วงกรอบของเวลาที่ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ดอกไม้ไฟได้ คือ หกโมงเย็น ถึงห้าทุ่ม ในวันธรรมดาหรือหกโมงเย็นถึงตีหนึ่ง ในวันหยุด
  • ห้ามขายดอกไม้ไฟแก่ประชาชนทั่วไป ในระหว่างช่วงเวลา เจ็ดโมงเช้า ถึงหกโมงเย็น
  • ข้อจำกัดเรื่องปริมาณการขายดอกไม้ไฟต่อสาธารณะ สูงสุดคือไม่เกินห้ากิโลกรัมต่อการขายหนึ่งครั้ง
ในส่วนของมาตรการจำกัดที่ออกใหม่ FPA(S)A 2022 ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับการขาย และการผลิตดอกไม้ไฟ โดยระบุโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายไว้มีสาระสำคัญประกอบด้วย
  • วางระบบใหม่ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับดอกไม้ไฟ
  • ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของ Council ในแต่ละท้องที่ในการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมดอกไม้ไฟ ซึ่งรัฐบาลของสกอตแลนด์จะประกอบด้วย ๓๒ Council ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องที่นั้น ๆ ที่ได้รับเลือกตั้งมา ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในสกอตแลนด์
  • มีการจำกัดการขายดอกไม้ไฟเพื่อที่จะใช้เฉพาะในที่สาธารณะ
  • มีบทกำหนดโทษใหม่ทางอาญา สำหรับการขายดอกไม้ไฟ และเครื่องจัดแสดงดอกไม้ไฟแก่บุคคลอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
  • มีบทกำหนดโทษใหม่สำหรับการครอบครองเครื่องจัดแสดงดอกไม้ไฟ ในขณะเดินทางไปสถานที่หรืองานแสดงในโอกาสต่าง ๆ โดยปราศจากข้อแก้ตัวที่มีเหตุผลอันสมควร
ในข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นความผิดกรณีการห้ามขายดอกไม้ไฟ และเครื่องจัดแสดงดอกไม้ไฟ แก่บุคคลอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีได้มีผลบังคับใช้แล้ว ในปัจจุบันตาม มาตรา ๒๑ ของ FPA(S)A 2022 ส่วนข้อจำกัดอื่น ๆ มีความคาดหวังว่าจะมีการออกเป็นกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เวลาภาคธุรกิจได้ปรับตัว รวมถึงออกกฎระเบียบภายในภาคธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่กำลังจะบังคับใช้ ในส่วนของระบบใบอนุญาตใหม่อาจใช้บังคับปลายปี พ.ศ.๒๕๖๖

ข่าวประจำวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรียบเรียงจาก https://www.scottishlegal.com/articles/opinion-new-restrictions-on-sale-and-use-of-fireworks-in-scotland
https://dict.drkrok.com/bonfire-night/
https://www.falkirkherald.co.uk/news/politics/falkirk-council-new-laws-will-allow-councils-to-create-areas-where-fireworks-are-banned-3811557
https://www.glasgowlive.co.uk/news/glasgow-no-firework-zones-should-25409147
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวเรื่องดอกไม้ไฟของสกอตเเลนด์ (พี่สุนทรตรวจเเล้ว).pdf

DOWNLOADS

© 2017 Office of the Council of State.