BANNER

กฎหมายที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสมือนจริงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย


 บทความวิชาการ      20 Sep 2022

  


บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสมือนจริงของสหพันธรัฐรัสเซีย ต่อเนื่องจากที่ได้นำเสนอนโยบาย แผนงาน มุมมอง และท่าทีของภาครัฐและเอกชนของสหพันธรัฐรัสเซียต่อการเตรียมความพร้อมให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแล้วก่อนหน้านี้  ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ >>> กฎหมายที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสมือนจริงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
 ​* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.