BANNER

กระดานคะแนนความยุติธรรม (Justice Scoreboard) กลไกส่งเสริมความยุติธรรมของสหภาพยุโรป


 บทความวิชาการ      31 May 2022

  


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เผยแพร่กระดานคะแนนความยุติธรรม ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ซึ่งแสดงภาพรวมเปรียบเทียบของประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเป็นอิสระของระบบยุติธรรมในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศและภูมิภาคได้ในระยะยาว วิธีการประเมินคะแนนความยุติธรรมมาจากการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและข้อมูลเชิงปริมาณที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเพื่อประสิทธิภาพของความยุติธรรม (European Commission for the Efficiency of Justice: CEPEJ)

เข้าถึงบทความได้ที่ กระดานคะแนนความยุติธรรม (Justice Scoreboard) กลไกส่งเสริมความยุติธรรมของสหภาพยุโรป.pdf

© 2017 Office of the Council of State.