BANNER

รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ผ่านร่างกฎหมายให้ผู้เมาแล้วขับต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหากทำให้บุพการีเสียชีวิต


 ข่าวต่างประเทศ      21 Apr 2022

  


เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ได้ผ่านร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้เมาแล้วขับต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหากทำให้บิดามารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต

กฎหมาย House Bill 1834 ได้กำหนดให้บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหาเมาแล้วขับจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในรูปแบบของค่าเลี้ยงดูบุตรกรณีที่การกระทำดังกล่าวมีผลให้บิดามารดาของเด็กผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเสียชีวิต โดยจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรจนกว่าบุตรจะอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ในเรื่องของจำนวนเงินที่ผู้กระทำผิดต้องจ่ายเพื่อการเลี้ยงดูนั้น กฎหมายให้พิจารณาจากความต้องการทางการเงินขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองยังมีชีวิตอยู่ กรณีที่ผู้กระทำผิดถูกจำคุกและไม่สามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูดังกล่าวได้ กฎหมายได้กำหนดให้ผู้กระทำผิดจะต้องเริ่มจ่ายค่าเลี้ยงดูภายใน ๑ ปี นับแต่วันพ้นโทษจำคุก

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านสภาอย่างมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยมีที่มาจากในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเทนเนสซีวัย ๓๘ ปี ถูกผู้มึนเมาขับรถชนแล้วหนีจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และผู้กระทำผิดถูกตัดสินจำคุก ๑๑ ปี

ข่าววันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
จาก https://www.cbsnews.com/news/tennessee-drunk-drivers-pay-child-support-kill-a-parent-minor-bill-passes/
 

© 2017 Office of the Council of State.