BANNER

หลักนิติธรรมกับวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙


 บทความ      31 Oct 2021

  


การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ เป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขไปทั่วโลก ทั้งยังสร้างความท้าทายต่อภาครัฐในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการคงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมอันเป็นหลักธรรมาภิบาลสำคัญของการปกครอง ในการนี้ โครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project) ได้จัดทำบทความเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตการณ์สาธารณสุขกับหลักนิติธรรมเพื่อสะท้อนถึงประเด็นปัญหาและเพื่อการกำหนดมาตรการสำหรับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บทความฉบับเต็ม หลักนิติธรรมกับวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙.pdf

© 2017 Office of the Council of State.