BANNER

แนวทางการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดี (Healthy Ageing)


 บทความ      30 Nov 2021

  


          องค์การอนามัยโลกได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาแนวนโยบายและการดำเนินการของรัฐเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอสาระสำคัญของแผนปฏิบัติดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำนโยบายและกฎหมายต่อไป

บทความฉบับเต็ม >> แนวทางการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดี (Healthy Ageing).pdf

 

© 2017 Office of the Council of State.