BANNER

ภาครัฐกรุงโซลผลักดันแนวคิดบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ ภายใต้แพลตฟอร์ม “Metaverse”


 ข่าวต่างประเทศ      30 Nov 2021

  


เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  Seoul Metropolitan Government หรือ รัฐบาลแห่งกรุงโซล ได้ประกาศแผนแม่บทขับเคลื่อน “Metaverse Seoul” ระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย ๒๐ มาตรการส่งเสริมการดำเนินงาน ๗ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การสื่อสาร การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการรับการบริการของภาครัฐและเอกชนบนแพลตฟอร์ม Metaverse
รัฐบาลแห่งกรุงโซลเป็นหน่วยงานท้อนถิ่นของเกาหลีใต้แห่งแรกที่มีการผลักดันแนวคิดการให้บริการสาธารณะ
บนแพลตฟอร์ม “
Metaverse” ซึ่งมีแผนงานระยะกลางไปจนถึงระยะยาว และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทำให้โซลเป็นเมืองแห่งอารมณ์ในอนาคต หรือ future emotional city รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของแผน Seoul Vision 2030 อีกด้วย

การส่งเสริมโครงการ “Metaverse Seoul” จะสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อลดการสัมผัสในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยโครงการดังกล่าวยังคงใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “Metaverse Seoul” ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบนิเวศของโลกเสมือน หรือ metaverse ที่จะใช้สำหรับการดำเนินงานในทางบริหารด้านต่าง ๆ ของเทศบาลทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา และการบริการประชาชนที่ได้วางแผนไว้ในช่วงปีหน้าโดยมีโครงการนำร่องที่จะจัดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้
บนแพลตฟอร์ม Metaverse รัฐบาลแห่งกรุงโซลได้มีแนวคิดในการจัดทำสำนักงานนายกเทศมนตรีเสมือน (Virtual Mayor’s Office) ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) รวมถึง Invest Seoul และ Seoul Campus Town โดยรัฐบาลแห่งกรุงโซลจะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเปิดตัวศูนย์บริการสาธารณะเสมือนจริงบนแพลตฟอร์ม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปแบบอวตารคอยอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา บริการประชาชน และจะให้บริการผ่านศูนย์บริการประชาชนที่ Seoul City Hall เท่านั้น ซึ่งโครงการดังกล่าวขณะนี้มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า "Metaverse 120 Center"
นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัว “Virtual Tourist Zone” บนแพลตฟอร์ม metaverse ซึ่งเป็นการให้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโซล เช่น Gwanghwamun Plaza  พระราชวัง Deoksugung และตลาด Namdaemun รวมถึงการจัดแสดงทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ เช่น ประตู Donuimun ที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เสมือนจริง และตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๒๓ เทศกาลที่มีชื่อเสียงของโซล เช่น เทศกาลโคมไฟกรุงโซลก็จะถูกจัดขึ้นบนแพลตฟอร์ม metaverse เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกสามารถรับความบันเทิงร่วมกันได้ โดยรัฐบาลโซลไม่ลืมที่จะพัฒนาระบบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการโดยอาศัยเทคโนโลยี Extended Reality (XR) ด้วย
แนวคิดการให้บริการสาธารณะบนแพลตฟอร์ม Metaverse ดังกล่าวของรัฐบาลโซล เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากข้อจำกัดของโลกทางกายภาพที่ต้องเผชิญในด้านของเวลา อุปสรรคทางพื้นที่และภาษา โดยยังมีแนวคิดที่จะขยายแพลตฟอร์มดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การบริหารของเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย
ข่าวจากเว็บไซต์ SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เข้าถึงได้ที่ http://english.seoul.go.kr/seoul-first-local-govt-to-start-new-concept-public-service-with-metaverse-platform/
 

© 2017 Office of the Council of State.