BANNER

รายงานการค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมาย เรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City)


 บทความวิชาการ      02 Nov 2021

  


รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีความมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวนโยบาย แนวคิด และการดำเนินการเพื่อรองรับการส่งเสริมและพัฒนา ความเป็นเมืองอัจฉริยะทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่องค์กรภาคเอกชนและประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการในภาพรวมด้านการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองที่ติดอันดับโลกด้านการวางแผนงานและการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะที่โดดเด่น รวมตลอดทั้งความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินการของภาครัฐของประเทศไทยอันจะเป็นผลดีต่อการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาประเทศไทยให้มุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานการศึกษาฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
 
 

© 2017 Office of the Council of State.