BANNER

การคุ้มครองพลเมืองของสหภาพยุโรป: สภายุโรปรับรองกฎระเบียบใหม่เพื่อการตอบสนองต่อภัยพิบัติอย่างเข็มแข็ง


 ข่าวต่างประเทศ      10 May 2021

  


          เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๑ สภายุโรปรับรองกฎระเบียบใหม่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการคุ้มครองพลเมือง (Civil Protection)  โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะช่วยให้สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกเตรียมความพร้อมสำหรับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงตอบสนองต่อภัยพิบัติดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงกรณีที่สร้างผลกระทบต่อประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่นกรณีของโรคระบาดร้ายแรง และกฎใหม่นี้ยังได้ตั้งกองทุนภายใต้กรอบดำเนินงานทางการเงินตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๗ สำหรับกลไกคุ้มครองพลเมือง
          ในการนี้ นาย Eduardo Cabrita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในโปรตุเกสได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการคุ้มครองพลเมือง โดยเห็นว่ากลไกดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของสหภาพยุโรปทั้งภายในและภายนอก โดยในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ได้ดำเนินการไป ๑๐๒ กรณี และให้การสนับสนุนประเทศอีก ๗๗ ประเทศทั่วโลก โดยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ เป็นบททดสอบที่แสดงให้เห็นว่าสหภาพยุโรปต้องดำเนินการต่อไปด้วยการเพิ่มงบประมาณขึ้นเป็นสามเท่า และกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อวิกฤตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
          ภายใต้กฎระเบียบใหม่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีอำนาจจัดการด้านขนส่งทั่วไปและการขนส่ง โลจิสติกส์ รวมถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน โครงการ “rescEU” สามารถการจัดหาสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมได้โดยตรง ภายใต้โครงการ “rescEU” จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากงบประมาณของสหภาพยุโรป
          การป้องกันและการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการโดยพัฒนากลไกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการจะร่วมกับประเทศสมาชิกในการกำหนดและพัฒนาเป้าหมายการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ ด้านการคุ้มครองพลเมือง การสร้างความแข็งแกร่งตามข้อเสนอนี้ตั้งเป้าให้มีเงินกองทุนประมาณ ๑,๒๖๓ ล้านยูโร สำหรับการดำเนินการในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๗ และเงินงบประมาณจำนวน ๒,๐๕๖,๔๘๐,๐๐๐ ยูโร เพื่อใช้ในมาตรการคุ้มครองพลเมืองสำหรับการจัดการผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ในเอกสารเกี่ยวกับการฟื้นฟูสหภาพยุโรป โดยเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับงบประมาณประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๔ – ๒๐๒๐ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการตอบสนองต่อภัยพิบัติของสหภาพยุโรปโดยรวม รวมถึงการจัดทำโครงการ rescEU เพื่อส่งเสริมการการคุ้มครองพลเมืองและพัฒนาการป้องกันและการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติ

ที่มาของกลไกคุ้มครองพลเมืองสหภาพยุโรป

          กลไกคุ้มครองพลเมืองก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ดำเนินการและประสานความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อภัยธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ภายในสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุ้มครองพลเมืองระดับชาติ สร้างความตระหนักรู้และความพร้อมของประชาชนด้านภัยพิบัติ และให้ความช่วยเหลือด้านการประสานงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          กลไกคุ้มครองพลเมืองสหภาพยุโรปนั้นได้รวมภารกิจ European Civil Protection Pool ประเทศสมาชิกได้ตกลงร่วมกันในการนำศักยภาพด้านต่างๆ ที่มีมาร่วมกันดำเนินการสำหรับการจัดการทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรป รายละเอียดของกลไกการคุ้มครองพลเมืองมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อปีค.ศ. ๒๐๑๙ โดยมีการจัดตั้งแหล่งทรัพยากรสำรองเพิ่มเติมที่เรียกว่า rescEU เพื่อให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ที่ความสามารถที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ


ข่าวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรียบเรียงจาก https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/10/civil-protection-council-adopts-new-rules-to-strengthen-disaster-response/
 

© 2017 Office of the Council of State.