BANNER

แถลงการณ์รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาการจัดการแรงงานและกิจการสังคมแห่งกาตาร์ว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่และกฎหมายการเคลื่อนย้ายแรงงาน


 ข่าวต่างประเทศ      10 Sep 2020

  


         เพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง กระทรวงการพัฒนาการจัดการ แรงงานและกิจการสังคมแห่งกาตาร์ได้ดำเนินโครงการปฏิรูปการคุ้มครองแรงงาน โดยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับใบรับรองโดยไม่มีการคัดค้าน (No-Objection Certificate) เพื่อการเปลี่ยนงานของลูกจ้าง
          กฎหมายว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานทั่วไปและแรงงานในครัวเรือน ฉบับที่ ๑๗ ค.ศ. ๒๐๒๐ กำหนดอัตราค่าจ้างพื้นฐานขั้นต่ำสำหรับแรงงานในภาคเอกชนและแรงงานในครัวเรือน ๑,๐๐๐ เรียลกาตาร์ต่อเดือน (ราว ๘,๖๐๐ บาท) และนายจ้างต้องจัดสรรเงินค่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง ๕๐๐ เรียลกาตาร์ต่อเดือน (ราว ๔,๓๐๐ บาท) และค่าอาหาร ๓๐๐ เรียลกาตาร์ต่อเดือน (ราว ๒,๕๐๐ บาท) เว้นแต่นายจ้างจะจัดสวัสดิการดังกล่าวให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอแล้ว
          ในการนี้ กระทรวงพัฒนาการจัดการ แรงงานและกิจการสังคมจะประสานความร่วมมือกับนายจ้างเพื่อแก้ไขข้อสัญญาที่กำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าที่กฎหมายฉบับใหม่กำหนด ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๖ เดือนนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
          การกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นผลมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานทั่วไปและแรงงานในครัวเรือน  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวถือเป็นกฎหมายแรงงานที่กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับแรกในตะวันออกกลางและเป็นกฎหมายที่จะนำมาซึ่งเสถียรภาพของตลาดแรงงานในประเทศกาตาร์  
          นอกจากนี้ รัฐบาลได้ออกกฤษฎีกา ฉบับที่ ๑๘ ค.ศ. ๒๐๒๐ แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยแรงงาน ฉบับที่ ๑๔ ค.ศ. ๒๐๐๔ และได้ออกกฤษฎีกา ฉบับที่ ๑๙ ค.ศ. ๒๐๒๐ แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยแรงงาน ฉบับที่ ๒๑ ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้า - ออก และการพักอาศัยของคนต่างด้าวให้มีการคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนนายจ้าง ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานของกาตาร์ โดยอนุญาตให้ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างและอนุญาตให้นายจ้างสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถสูงสุดในตลาดท้องถิ่นได้
          ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการยกระดับประสิทธิภาพของระบบคุ้มครองค่าจ้างของประเทศ กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ได้กำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและกำหนดบทลงโทษกรณีที่นายจ้างไม่จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานอย่างเพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด
          การแก้ไขกฎหมายแรงงานในครั้งนี้ยังรวมถึงการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการระงับข้อพิพาทแรงงานเพื่อการจัดการกับข้อพิพาทแรงงานที่เพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิของแรงงาน รวมถึงพัฒนากระบวนการทางกฎหมายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
          ในการนี้ นาย Yousuf Mohamed Al Othman Fakhroo รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาแรงงานและกิจการสังคมได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของกาตาร์ในการสร้างตลาดแรงงานที่สมัยใหม่และเป็นพลวัตตามวิสัยทัศน์ ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายแรงงานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งแรงงาน นายจ้าง และประเทศชาติ
          ทั้งนี้ ความต้องการที่จะคุ้มครองสิทธิและการรับรองความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ในวิสัยทัศน์แห่งชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยกาตาร์ได้แสดงเจตนาที่จะขยายตลาดแรงงานที่จะขับเคลื่อนให้มีการแข่งขัน กระตุ้นการลงทุนในเศรษฐกิจท้องถิ่น และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
          อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีการตามกฎหมายแรงงานที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาการจัดการ แรงงานและกิจการสังคมจะประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับระบบการคุ้มครองค่าจ้าง เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ และบังคับใช้บทลงโทที่เข้มงวดขึ้นกับบริษัทที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  


ข่าวประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรียบเรียงจาก https://www.gco.gov.qa/en/top-news/adlsa-statement-minimum-wage-noc/

© 2017 Office of the Council of State.