BANNER

รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเมียนมา (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)


 งานวิจัย      01 Jan 1970

  


ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศเวียดนามได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการโทรคมนาคมแห่งประเทศเมียนมา กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น  โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานฉบับเต็มที่ได้จัดทำทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเมียนมา (ด้านสังคม การเมือง และความมั่นคง) (ฉบับภาษาไทย).pdf
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเมียนมา (ด้านสังคม การเมือง และความมั่นคง) (ฉบับภาษาอังกฤษ).pdf

© 2017 Office of the Council of State.