BANNER

ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (Rule of Law Index) ของประเทศมาเลเซีย


 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน      16 Sep 2020

  


บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอระดับหลักนิติธรรมของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีคะแนนจากการสำรวจสูงเป็นอันดับ ๒ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสะท้อนถึงจุดแข็งและประเด็นปัญหาของประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่ยึดถือหลักนิติธรรมอย่างสมบูรณ์


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (Rule of Law Index) ของประเทศมาเลเซีย.pdf 

© 2017 Office of the Council of State.