BANNER

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดตัวเว็บไซต์แหล่งข้อมูลกฎหมาย “COVID-19 Law Lab”


 ข่าวต่างประเทศ      03 Sep 2020

  


เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  องค์การอนามัยโลกได้เปิดตัวโครงการ “COVID-19 Law Lab” ซึ่งเป็นการ
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ของประเทศต่าง ๆ จำนวนกว่า ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ COVIDLawLab.org โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการสนับสนุนข้อมูลกฎหมายแก่ประเทศต่าง ๆ ในการร่างและใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและประชาชนว่ากฎหมายดังกล่าวจะป้องกันด้านสุขอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งการเปิดตัวเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP)  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO)  โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Programme on HIV/AIDS - UNAIDS) และสถาบัน O’Neill Institute for National and Global Health Law แห่งมหาวิทยาลัย Georgetown

เนื่องจากการร่างและใช้บังคับกฎหมายที่ดีจะช่วยสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง สร้างความสามารถในการประเมินและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงาน โดยสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations) มีประสิทธิภาพได้แก่ การเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การจัด การค้า การเดินทาง และการดำเนินการตามมาตรการเพื่อคงไว้ซึ่งการบริการสาธารณสุขที่จำเป็น
โดยที่กฎหมายและนโยบายที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสิทธิมนุษยชนจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข มีความสามารถในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยปราศจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ  ในการนี้ นาย Achim Steiner ผู้บริหารสูงสุดของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้กล่าวว่า “เว็บไซต์ COVID-19 Law Lab จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19”
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและลดการระบาดจำนวนมาก  นาย Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO Director-General) ได้กล่าวว่า กรอบกฎหมายที่รัดกุมมีความสำคัญยิ่งต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของแต่ละประเทศ แต่กฎหมายที่ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขมักจะอยู่นอกภาคส่วนของกฎหมายด้านสุขภาพ  COVID – 19  ทั้งนี้ เมื่อสุขภาพเป็นเรื่องระดับโลก การเกิดขึ้นของกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงควรที่จะสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต การสร้างรากฐานทางกฎหมายด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา
อย่างไรก็ดี กฎหมายและการใช้บังคับกฎหมายที่ไม่เหมาะสมสามารถสร้างผลเสียแก่กลุ่มประชาชนชายขอบ (Marginalized populations) ในประเด็นการเลือกปฏิบัติซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการระงับการแพร่ระบาดของโรค  Ms. Winnie Byanyima ผู้อำนวยการบริหาร UNAIDS ได้กล่าวว่า “กฎหมายที่ไม่เหมาะสมอาจสร้างผลเสียโดยทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิของประชาชน และสร้างปัญหาในการจัดการด้านสาธารณสุข และเพื่อให้การรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยธรรมและยั่งยืน รัฐบาลของ
แต่ละประเทศจำเป็นต้อง
ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19”

เว็บไซต์ COVID-19 Law Lab จะเป็นแหล่งข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ประเทศต่าง ๆ ได้นำมาใช้บังคับในช่วงการแพร่ระบาด โดยรวมถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการกักกันการเฝ้าระวังโรค และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสวมหน้ากาก การรักษาระยะทางสังคม การเข้าถึงยาและวัคซีน ซึ่งจะมีการเพิ่มข้อมูลของประเทศต่าง ๆ ในฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้  เว็บไซต์ COVID-19 Law Lab ยังได้จัดให้มีการนำเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมาย
ในช่วง COVID-19 ในหลายด้านโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นผลกระทบของกฎหมายด้านสาธารณสุขต่อสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการแพร่ระบาด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย
UHC Legal Solutions Network ขององค์การอนามัยโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศต่าง ๆ ผ่านการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่เคารพสิทธิมนุษยชน

ท้ายที่สุดนี้ Dr. Matthew M. Kavanagh จากมหาวิทยาลัย Georgetown และคุณ Katie Gottschalk จากสถาบัน O’Neil ได้กล่าวว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19 มีความจำเป็นต้องติดตามและประเมินผลการใช้บังคับกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ว่าสิ่งใดได้ผลโดยเฉพาะในระยะแรกของการแพร่ระบาดเพื่อให้สามารถใช้บังคับกฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอนาคต ซึ่งฐานข้อมูลกฎหมาย COVID-19 Law Lab จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการในส่วนนี้
ที่มาข่าว - เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก   ข่าว ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าถึงได้ที่  https://www.who.int/news-room/detail/22-07-2020-new-covid-19-law-lab-to-provide-vital-legal-information-and-support-for-the-global-covid-19-response
 

© 2017 Office of the Council of State.