BANNER

สาธารณรัฐเกาหลี (ROK) สนับสนุนโครงการเพิ่มความสามารถตรวจหาเชื้อ COVID - ๑๙ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน


 ข่าวต่างประเทศ      22 Jun 2020

  


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการเปิดตัว “โครงการเพิ่มความสามารถตรวจหาเชื้อ COVID - ๑๙ สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน” ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มดำเนินการโดยสาธารณรัฐเกาหลี (ROK)  โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค การบันทึกและติดตาม ผู้สัมผัสภายประประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการจัดหาชุดทดสอบโมเลกุลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) และการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ชุดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ ซึ่งมีจำนวนเงินสนับสนุนโครงการมูลค่ากว่า ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นาย Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน แสดงความขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีในการจัดการกับผลกระทบของการแพร่ระบาดที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความร่วมมือในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดในด้านการสาธารณสุข การค้า และการเดินทาง ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างฟื้นฟูในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในเรื่องของโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญของความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีฉบับใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะได้หารือกันในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้
ฝ่ายของสาธารณรัฐเกาหลี  นาย  Lim Limnamnam เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำอาเซียนได้กล่าวว่าการจัดทำโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยการตระหนักถึงปฏิญาณของนาย Moon Jae-in ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้ไว้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ เรื่อง COVID – ๑๙ เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยได้ให้ความสำคัญกับเพิ่มความสามารถของอาเซียนเกี่ยวกับมาตรการกักกัน การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และโครงการดังกล่าวยังได้มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสันติภาพ ความเจริญ ตลอดจนการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมจัดทำขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ที่เมืองปูซาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
“แม้ว่าขณะนี้ยังเรายังรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ แต่เราก็มีความพยายามในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ของสาธารณรัฐเกาหลีกับอาเซียน” เอกอัครราชทูต Lim Limnamnam กล่าว
นอกจากนี้ นาย Tran Duc Binh เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเวียดนามประจำอาเซียนและประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ได้แสดงความขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับความมีน้ำหนึ่งใจเดียวในการมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลืออาเซียนรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่าเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะพยายามปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในแถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษด้านการดำเนินงานโดยความร่วมมือด้านสาธารณสุขของอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐเกาหลีได้ส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของอาเซียนในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ
COVID - ๑๙ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด  สาธารณรัฐเกาหลีได้แบ่งปันข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ และข้อมูลในทางระบาดวิทยามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประสานงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของอาเซียน จีน และญี่ปุ่น  ตลอดจนสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าร่วมการประชุมสื่อสารทางไกลของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนด้านการสาธารณสุข และจัดการสัมมนาออนไลน์เรื่อง COVID - ๑๙ เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนการดำเนินนโยบายและความสามารถทางเทคโนโลยีอีกด้วย

ข่าว ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   สำนักเลขาธิการอาเซียน
https://asean.org/launched-rok-project-support-asean-covid-19-detection-capacity/
 

© 2017 Office of the Council of State.