BANNER

เยาวชนอาเซียนผลักดันให้ผู้นำอาเซียนให้ความสำคัญด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต


 ข่าวต่างประเทศ      29 Jul 2020

  


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้แทนกลุ่มเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๒๐ คน ได้หารือกับผู้นำอาเซียนผ่านระบบการประชุมทางไกลในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ โดยเป็นการเปิดเวทีให้ผู้แทนเยาวชนอาเซียนได้หารือกับผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับประเด็นที่เยาวชนให้ความสำคัญ อาทิ การเป็นผู้ประกอบการ อาสาสมัคร และการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔
ผู้แทนกลุ่มเยาวชนอาเซียนได้ระดมสมองผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเวียดนาม โดยมีประเด็นสำคัญที่พิจารณาร่วมกัน ได้แก่ ความไม่เท่าเทียมกันด้านการศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครของเยาวชนและการพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ อย่างยั่งยืน พร้อมนี้การระดมสมองดังกล่าวยังได้ให้ความสำคัญกับการรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับเยาวชน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตของเยาวชน รวมถึงการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ ในชุมชน
นาย Le Quoc Phong ประธานคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเวียดนาม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยย้ำถึงความสำคัญของเยาวชนของอาเซียนในการช่วยส่งเสริมเจตนารมณ์ของประชาคมอาเซียนในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔   นอกจากนั้น ผู้แทนจากประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำอาเซียนในนามของตัวแทนเยาวชนว่า “เราให้คำมั่นที่จะสนับสนุนและตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุน การสร้างระบบการศึกษาที่พร้อมรองรับอนาคตในทุกรูปแบบ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีความสามารถในการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ รวมถึงจัดทำข้อริเริ่มในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ และพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นต่อการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงวิกฤต COVID – ๑๙ ของเยาวชนอาเซียน”
นอกจากนี้ นาย Nguyan Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แสดงความสนับสนุนต่อข้อเสนอแนะของเยาวชนอาเซียน และนาย Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนชาวอินโดนีเซียในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมของคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียชุดปัจจุบันในการสร้างระบบนิเวศที่ดีสำหรับธุรกิจ startup ให้ถึงระดับ unicorn และการพัฒนานวัตกรรม อาทิ ยานพาหนะไฟฟ้า เป็นต้น
ท้ายที่สุดนี้ การหารือระหว่างเยาวชนอาเซียนกับบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มโดยคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเวียดนามโดยการสนับสนุนของประเทศเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นความพยายามในการสร้างสภาพแวดล้อมในการสนับสนุนให้เยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างใกล้ชิด

ข่าว ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  สำนักเลขาธิการอาเซียน
https://asean.org/youths-urge-asean-leaders-invest-future-ready-education/
 

© 2017 Office of the Council of State.