BANNER

อาเซียนและออสเตรเลียมุ่งสร้างความร่วมมือในการจัดการการระบาดของโควิด – ๑๙


 ข่าวต่างประเทศ      08 Jun 2020

  


          อาเซียนและออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในสาขาที่มีความสำคัญเพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙
          ความมุ่งมั่นดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๐ (10th ASEAN-Australia Joint Cooperation Committee-: CC) ซึ่งได้กล่าวถึงการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วภูมิภาค โดยอาเซียนและออสเตรเลียตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความร่วมมือเพื่อลดต้นทุนทางสังคมและมนุษย์อันเป็นผลกระทบจากการระบาด และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ รวมถึงสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
          ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมมาตรการเพื่อสนับสนุนกฎระเบียบของระบบการค้าพหุภาคีและการรักษาห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ รวมถึงบรรลุข้อสรุปของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) การยกระดับความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) และสนับสนุนการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (World Trade Organisation)
          ทั้งสองฝ่ายได้มีการทบทวนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน – ออสเตรเลีย ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๑๙ (ASEAN-Australia Plan of Action 2015-2019) และเน้นย้ำว่าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย
          นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านอื่นเพิ่มเติมผ่านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการอาเซียน – ออสเตรเลีย ค.ศ. ๒๐๒๐ – ๒๐๒๔ (ASEAN-Australia Plan of Action 2020 - 2024)
          ในการประชุมระดับคณะทูตได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองว่าด้วยทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตของอาเซียนและออสเตรเลยในฐานะของประเทศคู่เจรจา และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย ความร่วมมือทางทะเล ประเด็นเกี่ยวกับสตรี สันติภาพ และความมั่นคงและในส่วนของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน การค้าและการลงทุนภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AANZFTA) มาตรฐานการค้าทางดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทาน เมืองอัจฉริยะ การเชื่อมโยงระหว่างผู้คน การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ ความเชื่อมโยง และความริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียนเป็นขอบเขตความร่วมมือที่จะมีการส่งเสริมต่อไปในอนาคต
          ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการจัดประชุมทางไกลสมัยพิเศษระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนและออสเตรเลียว่าด้วยเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ต่อไป
          การประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน–ออสเตรเลีย (AA-JCC) มีนาย Kamsiah Kamaruddin ผู้แทนถาวรมาเลเซียประจำอาเซียน และนาย Jane Duke เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียนเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ตัวแทน เจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน คณะผู้แทนออสเตรเลียประจำอาเซียน และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม


แปลและเรียบเรียงจาก 
https://asean.org/asean-australia-strengthen-cooperation-amid-covid-19-pandemic/

© 2017 Office of the Council of State.