BANNER

การประชุมคณะประสานงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน ครั้งที่ ๑๕


 ข่าวต่างประเทศ      22 Jun 2020

  


เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดการประชุมประสานงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งเป็นการประชุมเสมือนจริง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า ๑๐๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)  คณะกรรมาธิการผู้แทนถาวร หน่วยงานระดับภูมิภาคของอาเซียน และผู้แทนองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การประชุมดังกล่าวมี ฯพณฯ Kung Phoak รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Deputy Secretary-General for ASCC)  และ Dr. Ha Thi Minh Duc รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ผู้พิการและสวัสดิการสังคมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานร่วม รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Senior Economic Officials Meeting – SEOM) ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting – SOM) และประธานคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) เข้าร่วมด้วย
ฯพณฯ Kung Phoak รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นว่าการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นผู้แทนจากเสาหลักทั้งสามของประชาคมอาเซียน รวมถึงองคภาวะที่มีความเกี่ยวข้องกับอาเซียน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาของภูมิภาคเพื่อให้มั่นใจว่าอาเซียนมีความเกี่ยวข้องและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกคน  “แม้ในปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อาเซียนยังคงดำเนินการเพื่อบรรลุข้อริเริ่มที่เน้นประชาชาชนเป็นสำคัญและที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
Dr. Ha Thi Minh Duc รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวคำปราศรัยว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เป็นปีที่สำคัญสำหรับอาเซียน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่องค์กรเฉพาะสาขา และประชาคมทั้งสามของอาเซียนจะพิจารณาทบทวนการดำเนินงานตามแผนงาน ASCC Blueprint ๒๐๒๕ ในครึ่งแรกของแผนงาน การทบทวนแผนงานรายสาขาของปี พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดทำแผนงานสำหรับช่วงระยะเวลาห้าปีต่อไป  ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานขององค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในระยะกลางของแผนงาน รวมถึงแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้าอีกด้วย
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กล่าวถึงความพยายามของอาเซียนในการร่วมกันรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ โดยได้ยกย่องความร่วมมืออย่างแข็งขันในการดำเนินการผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุขอาเซียนและองค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดผลกระทบจาก COVID - ๑๙ และการจัดทำแผนการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาด
ในการปิดการประชุม Dr. Ha Thi Minh Duc ได้กล่าวสรุปว่า ''อาเซียนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ เป็นอย่างมาก ซึ่งล้วนกระทบต่อทุกด้านของการดำเนินชีวิต  เวียดนามในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันผ่านการประสานงานของประธานและรองประธานในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือ การปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปีนี้”
 ข่าว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   สำนักเลขาธิการอาเซียน
https://asean.org/asean-socio-cultural-community-convenes-15th-coordinating-conference/

© 2017 Office of the Council of State.