BANNER

ถอดบทเรียนการรับมือโควิด – ๑๙ ของประเทศสมาชิกอาเซียน


 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรรมอาเซียน      29 May 2020

  


 
       
         
          แม้การระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ยังมิได้สิ้นสุดหรือสงบลงจนทำให้ประชาคมโลกกลับสู่ภาวะปกติ แต่สถานการณ์การระบาดในหลายประเทศและหลายพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงเริ่มมีการคลายมาตรการควบคุมในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยในบางประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันลดลงและมีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วมากขึ้น รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอยู่ในระดับต่ำ เช่น ประเทศมาเลเซียและไทยจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อใหม่สูงสุด ๒๓๕ รายและ ๑๘๘ ราย ต่อวัน ตามลำดับ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมได้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ประเทศมาเลเซียมีการพบผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ราย และประเทศไทยต่ำกว่า ๑๐ ราย[1] ในส่วนของประเทศเวียดนามมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ๓๒๔ รายและไม่มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด – ๑๙ โดยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่มีภาวะการระบาดใหญ่ (pandemic)[2] ในขณะเดียวกัน แม้ประเทศสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย แต่มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ ๒[3] และเป็นประเทศที่มีการจัดการกับการระบาดในระยะแรกได้อย่างเป็นที่น่าสนใจ แต่ได้เผชิญกับภาวะการระบาดในระยะที่สองอย่างรุนแรงในเดือนพฤษภาคม  ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในหลายประเทศย่อมสะท้อนถึงวิธีการจัดการปัญหาหรือการตอบสนองต่อปัญหาของประเทศ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอถึงปัจจัยและเครื่องมือสำคัญในการจัดการปัญหาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นการถอดบทเรียนประสบการณ์ในการรับมือกับวิกฤตการระบาดใหญ่ในครั้งนี้


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ถอดบทเรียนการรับมือโควิด – ๑๙ ของประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf
 
         [1] Worldometers. (2020, May 20). Worldometers. Retrieved May 20, 2020, from https://www.worldometers.info/coronavirus/country/malaysia/
                Worldometers. (2020, May 20). Worldometers. Retrieved May 20, 2020, from https://www.worldometers.info/coronavirus/country/thailand/
                [2] ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (๑๗ พฤษภาคม ๒๐๒๐).
สรุปสถานะของแต่ละประเทศตามระยะของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จากข้อมูลการติดเชื้อ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓. สืบค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๒๐ จาก
https://www.nrct.go.th/covid19/daily/สรุปสถานะของแต่ละประเทศตามระยะของสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19-จากข้อมูลการติดเชื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
                [3]  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (อ้างอิง: ASEAN Biodiaspora Virtual Center. (2020). Risk Assessment for International Dissemination of COVID-19 to the ASEAN Region. Jakarta: ASEAN Biodiaspora Virtual Center.)

© 2017 Office of the Council of State.