BANNER

อาเซียน- แคนาดา ยกระดับกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน


 ข่าวต่างประเทศ      20 Mar 2020

  


เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน – แคนาดา
ครั้งที่ ๘  ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน  โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน

ในการประชุม ผู้เข้าร่วมจากทั้งสองฝ่ายกล่าวถึงการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมาอย่างยาวนานซึ่งได้ขยายขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมประเด็นภายใต้เสาหลักทั้งสามของประชาคมอาเซียน และแผนปฏิบัติการอาเซียน - แคนาดา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์จนถึงปีสุดท้าย และทั้งสองฝ่ายคาดหวังที่จะสามารถสรุปแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างประชาคม เพิ่มความสามารถในการบูรณาการ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย และการเติบโตของภูมิภาค
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงนวัตกรรมทางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าการลงทุน
ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินการตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - แคนาดา ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ เพศ บทบาทสตรี และประเด็นต่าง ๆ อาทิ สันติภาพและความมั่นคงของสตรี แรงงานข้ามชาติ  
MSMEs  การลดภัยคุกคามทางชีวภาพ รวมถึงความพยายามที่จะจัดการกับภัยคุกคามที่อุบัติใหม่ เช่น
การระบาดของ COVID-19 ที่เป็นประเด็นสำคัญขณะนี้

ฝ่ายอาเซียนได้แสดงความยินดีที่แคนนาดาได้สนับสนุนการพัฒนาของอาเซียนโดยการให้ทุนการศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา (SEED) ผ่านโครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) initiative ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาทุนมนุษย์และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียนยังสนับสนุนให้แคนาดาจัดตั้งกองทุนอาเซียน – แคนาดาเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนโครงการความร่วมมือ และการดำเนินตามข้อริเริ่มต่าง ๆ เพิ่มเติม
การประชุมดังกล่าวมี Mr. Hau Khan Sum อธิบดีอาเซียน - เมียนมาร์ และ Ms. Diedrah Kelly เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำอาเซียน เป็นประธานร่วม  โดยมีนาย Jonathan Fried รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และ
ผู้ประสานงานด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เอกอัครราชทูตแคนาดาในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนของสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย

ข่าว ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-canada-to-further-deepen-longstanding-partnership/
 

© 2017 Office of the Council of State.