BANNER

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธของประเทศสิงคโปร์


 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน      27 Mar 2020

  


ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนทุกประเทศ แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดและความเข้มงวดของการควบคุม สำหรับสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดที่สุดในโลก จากข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทสด้านการวางแผนและนโยบายป้องกันการบาดเจ็บ พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ จำนวนการครอบครองปืนโดยพลเรือนทั้งในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในสิงคโปร์มีเพียง ๒๐,๐๐๐ กระบอก โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๓ ของประชากรทั้งหมดในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอัตราการครอบครองอาวุธปืนที่ต่ำที่สุด  นอกจากนี้ จากการายงานดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace) พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสันติภาพและความสงบสุขเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอันดับเจ็ดจากประเทศที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น ๑๖๓ ประเทศทั่วโลก โดยมีคะแนนรวม ๑.๓๔๗ ซึ่งเป็นการประเมินจากปัจจัยที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมีปัจจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงอาวุธปืนขนาดเล็กเป็นตัวชี้วัดสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ในด้านดังกล่าวสิงคโปร์ถูกจัดอยู่ในอันดับที่สองของโลกมีคะแนน ๑.๒๓๓ โดยมีสถิติการก่อคดีอาชญากรรม จำนวนนักโทษในเรือนจำและยอดผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมอยู่ในระดับต่ำ  ในการนี้จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับมาตรการที่ประเทศสิงคโปร์ใช้ในการควบคุมการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน บทความฉบับนี้จึงมุ่งนำเสนอถึงสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอื่นต่อไป


ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม กฎหมายควบคุมอาวุธปืนและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธของประเทศสิงคโปร์.pdf

© 2017 Office of the Council of State.