BANNER

หน่วยงานด้านสาธารณสุขของอาเซียนตอบสนองต่อภัยคุกคามจากไวรัสโคโรนา


 ข่าวต่างประเทศ      03 Feb 2020

  


          หน่วยงานด้านสาธารณสุขอาเซียนร่วมกับหน่วยงานของประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ระดมกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ภายหลังจากมีรายงานจากประเทศจีนถึงกลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุเมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
          กลไกความร่วมมือดังกล่าวคือการสนับสนุนความพยายามของรัฐสมาชิกอาเซียนในการเตรียมความพร้อมและมาตรการตอบโต้เพื่อบรรเทาการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา และเพื่อปกป้องประชาชน ๖๔๙ ล้านคนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา ๑,๓๖๘ ราย และมีผู้ติดเชื้อจำนวน ๖๐,๓๑๐ ราย จาก ๒๘ ประเทศทั่วโลก 
          นับตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากประเทศจีนแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอาเซียน (ASEAN Emergency Operations Centre Network) ซึ่งนำโดยประเทศมาเลเซียจึงได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนรายงานสถานการณ์รายวันเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนา พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การตรวจจับ และมาตรการในการตอบโต้ต่อการระบาดของโรคแก่เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขของอาเซียน (ASEAN Senior Officials for Health Development: SOMHD) และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกับเครือข่ายการฝึกอบรมระบาดวิทยาอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Field Epidemiology Training Network) ทั้งยังได้มีการรายงานสถานการณ์ด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศสมาชิกอาเซียน
          ศูนย์ข้อมูลชีวภาพเสมือน (ASEAN Bio Diaspora Regional Virtual Centre: ABVC) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและจำลองข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง เตรียมพร้อม และวางแผนเพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา โดยมีประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ประสานงานหลัก ศูนย์ข้อมูลชีวภาพเสมือนได้จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาทั่วภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ทั่วโลก ตลอดจนข้อมูลความเสี่ยงเพื่อประเมินการกระจายของไวรัสในภูมิภาคซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลเที่ยวบินในภูมิภาค และประเมินการใช้มาตรการที่จุดเข้า - ออกระหว่างประเทศ
          นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและการตอบสนองต่อการระบาดของไวรัสโคโรนาผ่านเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาค ซึ่งมีประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลัก  ทั้งนี้ การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเผยแพร่มาตรการป้องกันและควบคุม รวมถึงต่อสู้กับข่าวปลอมและข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์จะได้รับประโยชน์จากโครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ประเมินความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยงของอาเซียน
ซึ่งมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้ประสานงานหลัก

          ในขณะที่ไวรัสโคโรนากำลังระบาดอย่างหนัก ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการและเสริมสร้างกลไกในระดับภูมิภาคเพื่อประสานการทำงานและความร่วมมือในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
          นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้มีการจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ระหว่างอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุขจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ พร้อมด้วยคณะผู้ประสานงานระดับประเทศของอาเซียน เครือข่ายศูนย์ติดต่อประสานงาน เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา รวมทั้งแนวทางการป้องกัน การตรวจสอบคัดกรอง และการตอบสนองเพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวทั้งการจัดการในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
          กลไกและโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากกลไก การกำกับดูแลและการดำเนินการตามวาระการพัฒนาด้านสาธารณสุขของอาเซียนระยะหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Governance and Implementation Mechanism of the ASEAN Post-2015 Health Development Agenda) และความร่วมมือกับคู่เจรจา โครงการที่ดำเนินการโดยเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอาเซียนและศูนย์ข้อมูลชีวภาพเสมือน (ABVC) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาภัยคุกคามทางชีวภาพ ระยะที่ 2 (Mitigation of Biological Threats Programme Phase 2) ซึ่งดำเนินการร่วมกับโครงการลดภัยคุกคาม ด้านอาวุธของแคนาดา (Canada’s Weapons Threat Reduction Programme) หรือโครงการหุ้นส่วนระดับโลก (Global Partnership Programme)


แปลและเรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-health-sector-responds-2019-novel-coronavirus-threat/

© 2017 Office of the Council of State.