BANNER

การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน – สหประชาชาติ ครั้งที่ ๗ และการประชุมหารือระดับภูมิภาคว่าด้วย ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ครั้งที่ ๕


 ข่าวต่างประเทศ      19 Dec 2019

  


ก่อนการเข้าดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของเวียดนามในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เวียดนามได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานของรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนและสหประชาชาติ  ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ของอาเซียน และผู้แทนหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงฮานอย เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอาเซียนว่าด้วยสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN-Institute for Peace and Reconciliation - AIPR) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และหน่วยงานด้านการเมืองและสันติภาพของสหประชาชาติ (the United Nations Departments of Political and Peacebuilding Affairs and Peace Operations) เป็นผู้จัดร่วม
นาย Nguyen Quoc Dzung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม   Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และ Mohamed Khaled Khiari ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้านการเมืองและสันติภาพ ได้ร่วมกันเปิดเวทีอภิปรายเป็นระยะเวลา ๒ วัน ภายใต้แนวคิด 'Focused Collaboration' ที่เน้นการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอาเซียนว่าด้วยสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN-Institute for Peace and Reconciliation - AIPR) ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
นาย Nguyen Quoc Dzung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่า “อาเซียนประสบความสำเร็จโดยมีความสามารถในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และพยายามสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสันติภาพและความมั่นคงระดับโลกอย่างแข็งขัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ  อาเซียนจะดำเนินการประสานการดำเนินงานระดับภูมิภาคกับประเด็นระดับโลกของสหประชาชาติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศจะดำเนินการอย่างรัดกุมและยั่งยืนท่ามกลางการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  พร้อมนี้ ได้กล่าวถึงการได้รับเลือกให้ทำหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council) ของเวียดนามและอินโดนีเซีย นอกจากนี้เวียดนามแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ในฐานะประธานอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๖๓”
นอกจากนี้ Mohamed Khaled Khiari ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้านการเมืองและสันติภาพ มีความเห็นว่าการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสหประชาชาติ “อาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น การจัดตั้งสถาบันอาเซียนว่าด้วยสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN-Institute for Peace and Reconciliation - AIPR) เป็นกลไกอย่างเป็นทางการโครงการแรกสำหรับการดำเนินการป้องกันความขัดแย้ง ศึกษาวิจัยและแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค พร้อมทั้งกล่าวถึงการจัดตั้ง ASEAN Women’s Peace Registry ว่าอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติ และ ASEAN-IPR
นอกจากนี้ Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวว่า “สิ่งสำคัญของความร่วมมือในการป้องกันความขัดแย้งคือการดำเนินการทางการทูต การศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้นำมาหารือในเวทีนี้  เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่มีพลวัตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาเซียนจำเป็นต้องส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง ตลอดจนความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง”

การประชุมดังกล่าวนับเป็นการประชุมประจำปีครั้งล่าสุด ทั้งนี้ ผู้นำชาติอาเซียนและสหประชาชาติ ได้จัดทำความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านอาเซียน - สหประชาชาติ (ASEAN-UN Comprehensive Partnership) มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประเทศอินโดนีเซีย
(เรียบเรียงจาก https://asean.org/7th-asean-un-workshop-5th-regional-dialogue-political-security-cooperation-aured-v/ข่าว ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
 

© 2017 Office of the Council of State.