BANNER

นอร์เวย์สนับสนุนโครงการอาเซียน ๓ ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อต่อสู้กับขยะพลาสติกในทะเล


 ข่าวต่างประเทศ      13 Dec 2019

  


     เพื่อเป็นการสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเลรัฐบาลนอร์เวย์จึงได้ร่วมมือกับอาเซียนในโครงการความร่วมมืออาเซียน – นอร์เวย์ว่าด้วยการสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-Norway Cooperation Project on Local Capacity Building for Reducing Plastic Pollution in the ASEAN Region: ASEANO)
          โครงการความร่วมมืออาเซียน – นอร์เวย์ว่าด้วยการสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-Norway Cooperation Project on Local Capacity Building for Reducing Plastic Pollution in the ASEAN Region: ASEANO) เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region) และกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine Debris)  ทั้งนี้ ความริเริ่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อพัฒนาการจัดการพลาสติกในทะล
       โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะพัฒนาการจัดการขยะในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการติดตามขยะพลาสติกในแม่น้ำ ตลอดจนระบุแหล่งที่มาของการปล่อยขยะพลาสติกเพื่อพัฒนาการจัดการขยะและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด  ทั้งนี้ โครงการความร่วมมืออาเซียนและนอร์เวย์จะเริ่มต้นจากการคัดเลือกแหล่งน้ำนำร่องในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยมีแผนที่จะขยายไปยังเวียดนามและประเทศอื่นในอาเซียน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดความรู้ไปยังพื้นที่อื่นในภูมิภาค
                 นาย Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า โครงการความร่วมมืออาเซียน – นอร์เวย์ว่าด้วยการสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษพลาสติกในภูมิภาคอาเซียนเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของอาเซียนในการจัดการกับขยะพลาสติกในทะเล โดยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการเรียนรู้และการแบ่งปันประสบการณ์จากนอร์เวย์
                ด้านนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ ผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำอาเซียนกล่าวเน้นย้ำว่าโครงการดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตามผลงานของผู้นำเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนให้เกิดการป้องกันและลดขยะในทะเล  นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหาที่เป็นความกังวลร่วมกัน ซึ่งอาเซียนกับคู่เจรจาภายนอกโดยเฉพาะนอร์เวย์มีบทบาทนำในการจัดการกับปัญหาขยะในทะเลและไมโครพลาสติกทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
               นาย Morten Høglund เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำอาเซียนได้กล่าวว่า นอร์เวย์มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมโครงการนี้กับอาเซียนเพื่อจัดการกับขยะทะเลและไมโครพลาสติก เนื่องจากมหาสมุทรมีความสำคัญต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขจัดขยะพลาสติกในแม่น้ำและมหาสมุทร และอาเซียนก็ได้รับรองเอกสารกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลที่กรุงเทพฯ ซึ่งนอร์เวย์ก็มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนอาเซียนในประเด็นที่สำคัญนี้
       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยน้ำของนอร์เวย์ (Norwegian Institute for Water Research: NIVA) ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินโดนีเซีย (Centre for Southeast Asian Studies Indonesia: CSEAS) และหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia: PEMSEA)
       นอกจากนี้ การเปิดโครงการความร่วมมืออาเซียน – นอร์เวย์ว่าด้วยการสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน (ASEANO) ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะยาวในอินโดนีเซีย ซึ่งนักวิจัยจากสถาบันที่เป็นหุ้นส่วนกับอาเซียน ได้แก่ สถาบันวิจัยน้ำของนอร์เวย์ (NIVA) ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินโดนีเซีย (CSEAS) และหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (PEMSEA) จะได้ไปเยี่ยมชมแม่น้ำ Citarum ที่จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำนำร่องที่มีศักยภาพของโครงการอีกด้วย


แปลและเรียบเรียงจาก https://asean.org/norway-funds-us3-million-project-combating-marine-plastic-debris-asean/

© 2017 Office of the Council of State.