BANNER

อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกีฬา


 ข่าวต่างประเทศ      16 Oct 2019

  


เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๕ (The 5th ASEAN Ministerial Meeting on Sports: AMMS-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเน้นถึงการให้ความสำคัญกับบทบาทของกีฬาในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการกีฬาและเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผู้แทนจากสมาพันธ์หมากรุกอาเซียน (ASEAN Chess Confederation) สมาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Para Sports Federation) องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Regional Anti-Doping Organization)  องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Fédération Internationale de Football Association) เข้าร่วมด้วย

ในปีนี้ฟิลิปปินส์ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายกีฬาของอาเซียน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเป้าหมาย
หนึ่งชุมชน: เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วยกีฬา” (One Vision, One Goal, One Community: Strengthening Unity Through Sports.)

นายวิลเลียม รามิเรซ (William I. Ramirez) ผู้อำนวยการคณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติฟิลิปปินส์ กล่าวว่า
“เราต้องคำนึงถึงความสำคัญของกีฬาในวันนี้ กีฬาจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการรับฟังกัน ป้องกันความขัดแย้ง ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น อีกทั้งการเล่นระหว่างเด็กที่มีพื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ การเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำได้มากยิ่งขึ้น”

ที่ประชุมได้เห็นพ้องให้จัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิค (Technical Working Group) เพื่อเตรียมการเสนอตัวให้อาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ๒๐๓๔ โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำ พร้อมทั้งสนับสนุนให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA U-๒๐ ในปี ๒๐๒๑
นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมืออาเซียน – ญี่ปุ่นด้านกีฬา ที่ประชุมยังหวังว่าจะมีกิจกรรมระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กในการกีฬาผ่านข้อริเริ่มอาเซียน-ญี่ปุ่น
ด้านกีฬา และที่ประชุมยังสนับสนุนนักกีฬาอย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันกีฬา
Olympic และ Paralympic Games ๒๐๒๐ ที่ประเทศญี่ปุ่น

การกีฬาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของอาเซียนที่จะช่วยนำมาซึ่งมิตรภาพ พัฒนาความสงบสุข ก่อให้เกิดการบูรณาการความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนปี ๒๐๒๕  ท้ายที่สุดนี้ รัฐมนตรีกีฬายังได้เห็นชอบประเด็นด้านการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคมและสันติภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นทิศทางสำหรับการพัฒนาด้านกีฬาของอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข่าว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ https://asean.org/asean-ministers-strengthen-unity-sports/
 

© 2017 Office of the Council of State.