BANNER

อาเซียนยกระดับความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอย่างยั่งยืน


 ข่าวต่างประเทศ      25 Sep 2019

  


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ ๑๐ ที่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการประสานงานว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity Coordinating Committee - ACCC)  องค์กรรายสาขาของอาเซียน ประเทศคู่เจรจา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ กว่า ๑๔๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ ๑๐ ที่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการประสานงานว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity Coordinating Committee - ACCC)  องค์กรรายสาขาของอาเซียน ประเทศคู่เจรจา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ กว่า ๑๔๐ คน   ภายใต้หัวข้อ “การเชื่อมโยงอาเซียนผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอย่างยั่งยืน” ที่ประชุมได้หารือถึงโอกาสและความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของอาเซียนและความแตกต่างของนวัตกรรมทางการเงินในการจัดการช่องว่างด้านการลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน  โดยนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ กล่าวว่า “หนึ่งในความท้าทายของการไปสู่อาเซียนที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อคือความต้องการด้านการเงินสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งคาดว่าอยู่ที่ประมาณ ๒๑๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และอาเซียนไม่สามารถจัดหาเงินส่วนนี้ได้โดยลำพังจึงต้องเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงทางการเงินและ มองหานวัตกรรมการจัดหาเงินทุนที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและหาประเทศพันธมิตรร่วมกันมากขึ้น
ด้านผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ได้หารือสามประเด็นหลักเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอาเซียน โดยพูดถึงการเพิ่ม การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุน และเพิ่มทางเลือกด้านนวัตกรรมทางการเงินสำหรับลักษณะของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างบทบาทของผู้กำหนดนโยบายและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงของอาเซียน ตลอดจนกล่าวถึงความสำคัญของการมีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานที่ จะสามารถช่วยปรับปรุง จัดการและการประเมินความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๐ นับตั้งแต่สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia – ERIA) เริ่มสนับสนุนการประชุมประจำปีว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  นาย Hidetoshi Nishimura ประธาน สถาบัน ERIA ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของ 'การเชื่อมโยงดิจิทัล' สำหรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน ในอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๐๒๕  ขณะที่การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของอาเซียน และเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น การลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อสัญญาณ ๕G ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดังกล่าว  ท้ายที่สุด ยังหารือถึงวิธีการที่จะสร้างการเติบโตในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอย่างยั่งยืนโดยใช้แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยเน้นความเป็นโครงข่ายอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน เรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-intensifies-efforts-connectivity-sustainable-infrastructure-financing/  ข่าว ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

© 2017 Office of the Council of State.