BANNER

รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน (ด้านเศรษฐกิจ)


 งานวิจัย      01 Jan 1970

  


ข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังประเทศบรูไนโดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศบรูไน

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ 
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนด้านเศรษฐกิจ (ฉบับภาษาไทย)
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนด้านเศรษฐกิจ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 

© 2017 Office of the Council of State.