BANNER

รายงานข้อมูลกฎหมายของ สปป.ลาว (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)


 งานวิจัย      01 Jan 1970

  


รายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต นอกจากยังกล่าวถึงระบบกฎหมายของ สปป.ลาว ความเป็นสากล และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานข้อมูลกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ด้านสังคม การเมืองและความมั่นคง)

© 2017 Office of the Council of State.