BANNER

รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน (ด้านสังคมการเมืองความมั่นคง)


 งานวิจัย      01 Jan 1970

  


ข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนในฐานะประเทศสมาชิกในอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนทาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศมีความตื่นตัวในการปรับนโยบายทางด้านการค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง เพื่อตอบรับกับพันธกรณีและหลักการที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีนโยบายทางสังคมตามแบบแผนของศาสนาอิสลาม และมีแผนพัฒนานโยบายทางด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศราฐกิจของช่ติอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศบรูไน

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนด้านสังคม การเมืองและความมั่นคง (ฉบับภาษาไทย)
รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนด้านสังคม การเมืองและความมั่นคง (ฉบับภาษาอังกฤษ
 

© 2017 Office of the Council of State.