BANNER

งานสัมมนาทางวิชาการและเปิดตัวเว็บไซต์ Law for ASEAN


 กิจกรรม      22 Sep 2016

  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะที่เป็นองค์กรกลางด้านกฎหมายของประเทศไทยได้จัดทำข้อมูลอาเซียนด้านกฎหมายสำหรับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบข้อมูลเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ LAW for ASEAN ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลความตกลงภายใต้ประชาคมอาเซียน ข้อมูลกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และข้อมูลการตรวจสอบและวิเคราะห์กฎหมายไทยสำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ประชาคมอาเซียน และได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ C ASEAN ชั้น ๑๐ อาคารไซเบอร์เวิลด์ การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน  ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางของประเทศไทยภายใต้กรอบอาเซียน” และนายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทัศนะต่ออาเซียนและความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อความสำเร็จของอาเซียน” ซึ่งได้ให้ข้อคิดที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทในเชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการตรวจสอบและกำหนดทิศทางด้านกฎหมายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายดิสทัต  โหตระกิตย์) ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและเป้าหมายเชิงรุกในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว

© 2017 Office of the Council of State.