BANNER

อาเซียน เมียนมา ทบทวนมาตรการปฏิบัติต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่


 ข่าวต่างประเทศ      01 Jan 1970

  


วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาเซียน และรัฐบาลเมียนมา ได้ตกลงเริ่มมาตรการปฏิบัติการบรรเทาสถานกาณ์ในรัฐยะไข่ ในที่ประชุมผู้ประสานงานระดับสูง ณ กรุงเนปิดอว์  ประเทศเมียนมา
นาย Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยนางสาว Adelina Kamal ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance and Disaster Management – AHA Center) และผู้แทนอาเซียน
เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ระดับสูง ครั้งที่ ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงสำคัญของเมียนมา และรัฐยะไข่

ได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อแนะนำการจัดทำแผนประเมินความต้องการเบื้องต้น และแผนงานที่คลอบคลุม
การดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งตัวผู้พลัดถิ่นในรัฐยะไข่  โดยที่ประชุมเห็นพ้องให้ดำเนินการส่วนที่สามารถปฏิบัติได้ก่อน เห็นผลทันที และดำเนินการไม่ยาก
(low-hanging fruits) ตามที่ระบุในรายงาน กล่าวคือการดำเนินโครงการสร้างขีดความสามารถสำหรับเจ้าหน้าที่ประเมินและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียนในเมียนมา เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนกระบวนการส่งตัวผู้พลัดถิ่น รวมถึงจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิค
ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แห่งอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
(AHA Center) องค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการตั้งถิ่นฐานใหม่ และการพัฒนาในรัฐยะไข่ (UEHRD) หน่วยงานบริหารจัดการภัยพิบัติ (Department of Disaster Management) รวมถึงเจ้าหน้าที่เมียนมา และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินงานตามคำแนะนำตามความร่วมมือที่ระบุไว้ในรายงาน PNA  
มาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการส่งตัวผู้พลัดถิ่น  ทั้งนี้ ที่ประชุมยังรับรองรายงาน PNA และตกลงเผยแพร่รายงานให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเพื่อให้เห็นถึงบทบาทของอาเซียนในการพยายามสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเมียนมาต่อประเด็นดังกล่าว
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการประชุมผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ระดับสูง ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงให้เห็นถึงความพยายามดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการประเมินความต้องการ ตามข้อเรียกร้องของผู้นำอาเซียนในการอำนวยความสะดวกการส่งผู้พลัดถิ่นในรัฐยะไข่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมให้ความช่วยเหลือระดับทวิภาคแก่รัฐบาลพม่า และผู้พลัดถิ่น ทั้งด้านการเงินสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบริการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการดำรงชีวิต
ระหว่างการประชุมผู้ประสานงานด้านยุทธศาสตร์ระดับสูง  เลขาธิการอาเซียน ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (AHA Center)  รวมถึง
คณะผู้แทน ได้พบหารือกับนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้กล่าวถึงสถานะความคืบหน้าของขั้นตอนการประเมินความต้องการ และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ เลขาธิการอาเซียนยังได้พบหารือกับ นาย U Kyaw Tin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกด้วย

ก่อนการประชุม คณะผู้แทนได้เดินทางเยือนรัฐยะไข่ พบปะรัฐบาลแห่งรัฐยะไข่ และองค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการตั้งถิ่นฐานใหม่ และการพัฒนาในรัฐยะไข่ (the Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine - UEHRD) รวมถึงเยี่ยมชมโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่เขตเมืองชิตต่วย (Sittwe) อีกด้วย
*****

(เรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-myanmar-implement-practical-measures-rakhine-situation/
ข่าว ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
 

© 2017 Office of the Council of State.