BANNER

อาเซียน - แคนนาดา ยกระดับความร่วมมือ


 ข่าวต่างประเทศ      15 Apr 2019

  


อาเซียน - แคนนาดา ยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงออตตาวา ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ ๑๖ โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วน และขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – แคนาดา ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม ทบทวน กำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างกัน
ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มี นาย Myint Thu ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา และ Dr. Donald Bobiash รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา (เอเชีย – แปซิฟิก) เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน แคนาดา สำนักเลขาธิการอาเซียน และนาย Ian Shugart รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เข้าร่วมด้วย
สาระสำคัญของการประชุมฯ ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง การบริหารภัยพิบัติ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการค้าการลงทุน การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน การสร้างโครงข่ายความเชื่อมโยงระหว่างกัน และการส่งเสริม MSMEs ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลผ่านโครงการด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา  นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหาทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี เศรษฐกิจโลก สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ตลอดจนภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการเปิดเสรีการค้าระบบพหุภาคี และทั้งสองฝ่ายยินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาธุรกิจ “การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน – แคนาดา” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยมีสภาธุรกิจอาเซียน – แคนาดา (CABC) คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงออตตาวา (ACO) และกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา (GAC).
เป็นเจ้าภาพร่วม
*****
(เรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-canada-redouble-cooperation-efforts/ ข่าว ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

© 2017 Office of the Council of State.