BANNER

ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์


 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      27 Feb 2019

  


           บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์โดยจะกล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) เนื่องจากความตกลงดังกล่าวเป็นความตกลงที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้อย่างครอบคลุมและเป็นสากล จึงทำให้เป็น ความตกลงที่มีความก้าวหน้าและสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม: ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์.pdf

© 2017 Office of the Council of State.