BANNER

รายงานข้อมูลกฎหมายของสปป.ลาว (ด้านเศรษฐกิจ)


 งานวิจัย      21 Feb 2019

  


การค้าและการลงทุน
ข้อมูลกฎหมายของสปป.ลาว ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังสปป.ลาว โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในสปป.ลาว
 

ดาวน์โหลดงานวิจัย

ข้อมูลกฎหมายของประเทศลาวและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศลาว

Law relating to Economics Issues in Laos

© 2017 Office of the Council of State.